Javni poziv za dodjelu sadnog materijala koji se sufinansira sredstvima savjeta Evrope i budžeta općine Čelić

     Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (.,Službene novine FBIH”,broj :49/06), člana 39. Statuta Općine Čelić (,,Službeni glasnik Općine Čelić ” broj:3/17), a u vezi sa Ugovorom zaključenim između općine Lopare i Savjeta Europe koji se odnosi na međuopćinsku saradnju općine Čelić i Lopare broj: 02-49-1315/19 od 09.07.2019.godine, Općinski načelnik raspisuje:

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU SADNOG MATERIJALA KOJI SE SUFINANSIRA SREDSTVIMA SAVJETA EVROPE I BUDŽETA OPĆINE ČELIĆ

 

     Tekst Javnog poziva, kriteriji za odabir, potrebna dokumentacija kao i prijava na Javni poziv nalaze se u prilogu ispod:

 

 Javni_poziv_za_dodjelu_sadnog_materijala

 Prijavni_obrazac

 

 

,

Post navigation