PONOVNI JAVNI POZIV za davanje u zakup poljo. zemljišta u vlasništvu države na području općine Čelić

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

Općina Čelić                                                                                                                                   

Broj: 07-24-1019/ 2014. godine

Čelić, 28.02. 2017. godine

Na osnovu člana 2. Odluke Općinkog vijeća broj: 04/1-24-7647/16 od 08.03.2016.godine (Službeni glasnik broj: 1/2016) o davanju Saglasnosti na Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, Odluke o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Čelić, člana 41. Statuta općine  (Službeni glasnik općine Čelić“, broj: 4/03), Općinski načelnik  raspisuje

PONOVNI  JAVNI  POZIV

za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području

općine Čelić

                                                          

Član 1.

Raspisuje se Ponovni Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Čelić, koje je obuhvaćeno i određeno za planirano gazdovanje prema Programu gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Čelić ( „Službeni glasnik općine Čelić“, broj: 1/16 od 08.03.2016.godine).

Član 2.

Predmet Ponovnog Javnog poziva je davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Čelić, parcela zv. Greda, KČ: 534 upisana u PL: 282/01, ZKUL. broj:53, K.O. Pukiš, a koje nije dodijeljeno po Javnom pozivu broj: 07-24-1019/14 od 17.01.2016.godine, prema kopiji plana parcelizacije a po prijedlogu Komisije za provođenje procedure po ponovnom javnom pozivu za davanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Čelić i to:

 

– parcela broj   3, površine 3,2 ha

parcela broj   6, površine 1,0 ha

– parcela broj   8, površine 2,3 ha

– parcela broj   9, površine 1,5 ha

– parcela broj 10, površine 1.5 ha i

– parcela broj 11, površine 1,3 ha

 

Član 3.

Državno poljoprivredno zemljište daje se u zakup za sljedeće vrste poljoprivredne proizvodnje i to:

-proizvodnja ratarskih kultura,

-proizvodnja povrtlarskih kultura i

-za potrebe stočarske proizvodnje (korištenje pašnjaka za napasanje i izgon stoke).

 

Član 4.

 

Poljoprivredno zemljište daje se u zakup u trajanju od 10 (deset) godina, što će se precizirati ugovorom o zakupu, koji zakupac zaključuje sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.

 

Član 5.

 

Pravo na zakup poljoprivrednog  zemljišta imaju pravna, i fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata do roka učešća po ovom pozivu.

 

Član 6.

Prijava za zakup poljoprivrednog zemljišta po ponovnom javnom pozivu, sa visinom ponuđene zakupnine, dostavlja se na propisanom obrascu, Komsiji za provođene procedure po Ponovnom Javnom pozivu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Čelić, uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:

 

  1. Potvrd a o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava/ Registar klijenata.
  2. Kopija lične karte i kopija CIPS obrasca, za fizička lica,
  3. Kopija rješenja o upisu u sudski registar za pravna lica , odnosno odobrenje nadležnog organa za obrtničke djelatnosti za poljoprivredu,
  4. Uvjerenje nadležne porezne uprave da nema dospjelih, a neizmirenih poreznih obaveza za predhodnu godinu, uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje BiH da nema dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu indirektnih poreza za predhodnu godinu ( za obrtnike i pravna lica koja su i sistemu PDV-a), odnosno uvjerenje da nije u sistemu PDV-a ( za obrtnike i pravna lica koja nisu u sistemu PDV-a).

Član 7.

Početna cijena za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta , u skladu sa članom 6. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države („ Službene novine FBiH“  br.78/09) i Odluke o utvrđenju kriterija o visini zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  države na području Tuzlanskog kantona, akt broj: 04/1-14-16824/11 od 18.08.2011.godine, utvrđuje se u godišnjem iznosu:

 

–  150 KM/ha za poljoprivredno zemljište u katastarskoj kulturi oranica.

 

Godišnja cijena zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta po jednom hektaru (1,0 ha) utvrditi će se na osnovu ponuđenih cijena poljoprivrednih proizvođača koji su podnijeli prijave za dodjelu državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup i koji ispunjavaju propisane kriterije.

Minimalna površina zemljišta za zakup u trajanju od 10. godina je 1 ha bez ograničenja učešća na raspoloživoj površini. U slučaju jednake cijene u ponudi prednost imaju ponuđači koji su podnijeli prijave za dodjelu veće površine parcele, a za istu parcelu i istu cijenu prednost ima ranije podnesena prijava.

Ponuđena cijena za zakup poljoprivrenog zemljišta ne može se prihvatiti ukoliko je niža od naprijed navedene početne cijene u Ponovnom Javnom pozivu.  

Ponude se dostavljaju na ovjerenom obrazcu prijave uz kopiju plana parcelacije koji se mogu preuzeti u Službi za privredu, promet i razvoj općine Čelić svakim radnim danom od 08,00 do 15,00.

 

Član 8.

 

Prijave  sa dokumentacijom za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta dostaviti lično na pisarnicu općine Čelić ili poštom na adresu:

Općina Čelić Ul. Alije Izetbegovića 60/2 75246 Čelić, Komisiji za provođenje procedure po Ponovnom Javnom pozivu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Čelić, sa naznakom „Zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (sa brojnom oznakom percele) „NE OTVARATI“.

Ponovni Javni poziv ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči općine Čelić, oglasnim pločama Mjesnih zajednica   i na web stranici Općine Čelić.

Nepotpune  i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Zainteresiranim učesnicima u ponovnom javnom pozivu omogućit će se neposredan obilazak i pregled ponuđe lokacije, kao i uvid ortofoto snimke lokacije određene za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 10.03 .2017. u 13,30 sati u velikoj sali Općine Čelić.

 

Član 9.

Komisija će obavijestiti sve učesnike o rezultatima provedenog poziva u roku od tri (3) dana po zaključenju ponovnog javnog poziva. Učesnici Ponovog Javnog poziva mogu u roku od tri (3) dana od dana dostavljanja obavještenja izjaviti prigovor  komisiji na otvaranje ponuda, razmatranje i davanje prijedloga za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države općine Čelić.

Ukoliko prvorangirani učesnik ponovnog javnog poziva odustane od utvrđenog prava na dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup, pravo na dodjelu zemljišta ima sljedeći rangirani učesnik u Ponovnom Javnom pozivu za konkretnu parcelu.

Na osnovu Odluke o odabiru najpovoljnije ponude na Ponovnom Javnom pozivu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Ministarstvo i podnosilac ponude sklapaju Ugovor o zakupu.

Ministarstvo je dužno da primjerak ugovora o zakupu dostavi u roku od 15 dana nadležnom sudu za vođenje zemljišnih knjiga, odnosno katastar nekretnina i Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Na osnovu sklopljenog ugovora o zakupu, zakupca u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države uvodi Ministarstvo.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, promet i razvoj općine Čelić, kancelarija broj 308 ili na telefon 035-668-664.

Pravo učešća imaju podnosioci koji uplate depozit od 10% početne cijene odnosno 150 KM/ha na blagajni općine Čelić.

Odabranim ponuđačima depozit će se računati kao zakup zemljišta za jednu godinu, a onima koji nisu odabrani izvrši će se povrat.

Općina Čelić ne snosi nikakve troškove podnošenja prijava po ponovnom javnom pozivu, te zadržava pravo da isti poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima javnog poziva.

Dostavljeno:

1.Oglasna ploča Općine Čelić                                                                                                                                                      Općinski načelnik

2.Službe za informacije                                                                                                                                                                 Sead Muminović

3.Evidencija

4.Arhiv

Post navigation