JAVNI OGLAS za prijem volontera sa VSS u općini Čelić

                        BOSNA I HERCEGOVINA

             FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

                           TUZLANSKI KANTON

                               OPĆINA ČELIĆ

                        OPĆINSKI NAČELNIK

 

Čelić: 02.03.2017.godine

Na osnovu člana 34. Zakona o radu ( „Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/2016) člana 16. Pravilnika o radnim odnosima, disciplinskoj odgovornosti, plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika općinskog organa uprave općine Čelić broj: 02-34-2862/07 od 03.07.2007. i Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim odnosima, disciplinskoj odgovornosti, plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika općinskog organa uprave Općine Čelić broj: 02-34-2862/07 od 15.10.2007.godine i člana 41. Statuta Općine Čelić („Službeni glasnik Općine Čelić“, broj: 4/03),  raspisuje se:

                                        

JAVNI OGLAS

za prijem volontera sa visokom stručnom spremom u Općini Čelić

I

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad na poslovima iz svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva, bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad),  raspisuje se Javni poziv za prijem volontera sa visokom stručnom spremom u općini Čelić i to:

Volonter –  VSS- VII stepen stručne spreme odnosno visokog obrazovanja prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, inžinjer saobraćaja –  1 (jedan) volonter,

– Volonter –  VSS- VII stepen stručne spreme odnosno visokog obrazovanja prvog ili drugog ciklusa  Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, inžinjer bezbjednosti u saobraćaju –  1 (jedan) volonter.

 

II

 Kandidati trebaju ispunjavati opće uslove i to:

 • da je državljanin Bosne i Hercgovine,
 • da je stariji od 18.godina
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost,
 • da nije obuhaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

III

 Pored općih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove i to:

 • da imaju visoku stručnu spremu VII stepen, odnosno završen prvi ili drugi ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova tražene struke.

IV

 Uz prijavu kandidat je dužn priložiti, u orginalu ili ovjerenoj kopiji sljedeće dokaze:

 • diplomu o završenom fakultetu,
 • fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu,
 • prosjek ocjena završenog studija (uvjerenje od fakulteta),
 • dokaz o dužini nezaposlenosti (Uvjerenje Službe za zapošljavanje),
 • izjava da nije obuhaćen odredbom člana IX. Stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • dokaz o sudjelovanju jednog ili oba roditelja u odrambenom ratu (uvjerenje nadležnog organa).

Kandidati koji budu izabrani za volontere, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti moraju dostaviti najkasnije do zaključenja Ugovora o stručnom osposobljavanju.

V

Odabir kandidata za stručno osposobljavanje vršit će se na osnovu kriterija dužine trajanja nezaposlenosti nakon završenog fakulteta i prosjeka ocjena završenog studija.

U slučaju da kandidati imaju isti broj bodova prednost imaju članovi porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i demobilisanih boraca, u skladu sa odredbama Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 5/12 i 5/14).

VI

Međusobna prava i obaveze između Općine Čelić i volontera uređuju se ugovorom.

Ugovor o volonterskom radu se zaključuje u pisanoj formi na period do jedne godine.

VII

Podnošenje prijava:

Prijave sa navedenom dokumentacijom kojom se dokazuje da kandidat ispunjava opće i posebne uslove dostavljaju se lično u Općinu Čelić ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti  sa naznakom:

„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – NE OTVARATI“

na adresu: Općina Čelić, Ulica Alije Izetbegovića 60-II, 75246 Čelić

u roku od 15 dana od dana  objavljivanja oglasa.

Javni oglas će biti objavljen na web stranici općine Čelić i na oglasnoj tabli općine Čelić.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

 

                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                Sead Muminović

Post navigation