JAVNI OGLAS za imenovanje člana Općinske izborne komisije

Na osnovu člana 2.2. i 2.12.  Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Sl. glasnik BiH”, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06 i 24/06, 32/07, 33/08 i 37/08, 32/10 i 18/13, 17/14 i 31/16),   člana 7.  Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova  izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 6/16 i 13/16),   člana 1. Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Čelić broj: 01-31-2652/18 od 19.12.2018. godine, Općinsko vijeće  općine Čelić, r a s p i s u j e:

JAVNI OGLAS

za imenovanje člana Općinske izborne komisije

I-Upražnjena pozicija

Raspisuje se javni oglas za imenovanje 1 (jednog)  člana Općinske izborne komisije Čelić.

Članove Općinske izborne komisije Čelić imenuje Općinsko vijeće Čelić, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina, koji traje od dana dobivanja saglasnosti.

II- Opis poslova:

Nadležnost Općinske izborne komisije regulisana je odredbama člana 2.13 Izbornog zakona BiH i odgovarajućim podzakonskim propisima.

III- Opći  uslovi propisani članom 2.2. Izbornog zakona BiH:

–          Član Općinske izborne komisije je osoba sa pravom glasa;

–          Član Općinske izborne komisije je osoba  sa odgovarajućom  stručnošću i iskustvom na provedbi izbora

IV- Pored općih uslova propisanim članom 2.2. Izbornog Zakona BiH, član Općinske izborne komisije mora ispunjavati i posebne uslove:

1.  da imaju prebivalište na općini Čelić;

2.  da imaju završen  fakultet VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS bodova i

3.  da posjeduju iskustvo u provođenju izbora.

Pod iskustvom u provedbi izbora, podrazumijeva se:

a)      članstvo u izbornoj komisiji;

b)      članstvo u biračkom odboru;

c)      rad u stručnim organima  u provedbi izbora;

d)     objavljivanje stručnih i znanstvenih radova iz oblasti izbora.

Izuzetno, od odredbe iz tačke 1. Posebnih uslova ovog javnog oglasa, član Općinske izborne komisije može biti lice sa prebivalištem iz druge općine, ukoliko nema kandidata sa prebivalištem u općini za koju se imenuje izborna komisija, koji ispunjavaju uslove tražene ovim oglasom.

Izuzetno od odredbe iz tačke 2. Posebnih uslova ovog javnog oglasa, član Općinske izborne komisije može biti lice koje ima završen pravni fakultet, odnosno VII/1 stepen stručne spreme, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS.

Izuzetno, od odredbe iz tačke 2. Posebnih uslova ovog javnog oglasa, član Općinske izborne komisije može biti lice koje ima završenu višu školu, odnosno VI stepen stručne spreme ukoliko je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14 stav (1.) Izbornog zakona BiH.

            Za člana Općinske izborne komisije po  članu 2.3. Izbornog zakona BiH ne može biti imenovana osoba:

1. koja se ne može kandidovati  u smislu odredbi člana 1.6.; 1.7. i 1.7.a Izbornog zakona BiH;

2. koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

3. koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. tačka 4. Ovog Zakona.

4. koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti

5. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koji je  lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

V- Potrebna dokumentacija:

            Uz prijavu na ovaj Javni oglas potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Prijava o učešću na javnom oglasu sakraćom biografijom kandidata (ime, prezime, ime oca, jedinstveni matični broj, tačna adresa, broj telefona za kontakt)
  • ovjerena fotokopija diplome o završenom stepenu i vrsti stručne spreme;
  • dokaz o izbornom iskustvu, za kandidata, (ovjerena kopija ili izvod iz službenog glasila kata o imenovanju za člana izborne komisije, potvrda Općinske izborne komisije o radu na biračkom mjestu, rješenje o imenovanju u općinsku izbornu komisiju ili birački odbor ili neki drugi dokaz, koji može potvrditi da kandidat ima izborno iskustvo),
  • svojeručno potpisana izjava o nacionalnoj pripadnosti;
  • svojeručno potpisana izjava o nepostojanju smetnji iz člana 2.3. Izbornog zakona BiH ( da nije član najvišeg izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije ; da nije kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;da nije izrečena kazna za težu povredu izbornog zakona ili propisa za koji je lično odgovorna, u posljednje četiri godine računajući od dana pravosnažnosti odluke)
  • fotokopija lične karte i uvjerenja o prebivalištu izdatog od strane CIPS-;

VI- ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

            Ovaj oglas će se objaviti u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i na web stranici općini Čelić .

            Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“.

VII- DOSTAVA PRIJAVE

            Po zatvaranju Javnog oglasa, Konkursna komisija će  prema dostavljenoj dokumentaciji izvršiti klasifikaciju kandidata i neće uvažavati naknadno dostavljena dokumenta.

            Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa, Konkursna komisija će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang listu sa redosljedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervju.

Nadležni organ – Općinsko vijeće Čelić će cijeneći položaj kandidata na Rang listi izvršiti imenovanje i svoju Odluku dostaviti na saglasnost Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave za ovaj Javni oglas dostaviti u zatvorenim kovertama sa naznakom:

“JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE ČELIĆ – NE OTVARAJ”  na slijedeću adresu:

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM OGLASU OPĆINSKOG VIJEĆA ČELIĆ 

Ul. Alije Izetbegovića 60/2

75246 Čelić

,

Post navigation