Izmjena Javnog oglasa za dodjelu građevinskog materijala

Na osnovu člana 13. Zakona o cestama FBiH („Službene novine FBiH“broj: 12/10,16/10, 66/13), člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ broj: 49/06 i 51/09), člana 39. Statuta Općine Čelić(„Službeni glasnik Općine Čelić“ broj: 3/2017) i odredba Sporazuma broj: 02.23.1885/09 od dana 05.11.2009. godine potpisanog između općine Čelić i općine Lopare, Općinski načelnik Čelić donosi:

IZMJENU JAVNOG OGLASA

za dodjelu građevinskog materijala

broj: 02-49-1965/18 od dana 14.12.2108. godine

I

U Javnom oglasu za dodjelu građevinskog materijala broj: 02-49-1965/18 od 14.12.2018. godine, objavljenog dana 14.12.2018. godine na web stranici općine Čelić, mijenja se Predmet javnog oglasa te glasi:

Predmet javnog oglasa je dodjela građevinskog materijala – Kamene rizle granulacije 0-30 mm i tucanika granulacije 30-60 mm  mjesnim zajednicima i grupama građana sa područja općine Čelić i MZ Koraj, općina Lopare, za potrebe sanacije oštećenih lokalnih puteva na području općine Čelić.

II

U dijelu: PRAVO UČEŠĆA, USLOVI ZA DODJELU SREDSTAVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA mijenjaju se prvi i drugi stav:

Pravo na dodjelu građevinskog materijala imaju mjesne zajednice i grupe građana sa područja općine Čelić i MZ Koraj, općina Lopare, u skladu sa potpisanim Sporazumom između općine Čelić i općine Lopare, broj: 02-23-1885/09 od dana 05.11.2009. godine.

Pravo učešća, uslovi za dodjelu sredstava i potrebna dokumentacija nalaze se u prilogu ispod

  Izmjene Javnog oglasa za dodjelu građevinskog materijala 

  Prijava na Javni oglas

  Izjava za mjesne zajednice

  Izjava za grupe građana

,

Post navigation