Izrada studije izvodljivosti za izgradnju hidroakumulacije na rijeci Šibošnici, općina Čelić

U toku je pokretanje postupka javne nabavke za odabir Pružaoca usluge „Izrada studije izvodljivosti za izgradnju hidroakumulacije na rijeci Šibošnici, općina Čelić“.

U skladu sa Prostornim planom općine Čelić za period 2012.-2032. godina, na rijeci Šibošnici u blizini ušća Vlaštačkog potoka izgradila bi se brana visine 50 m i time bi se formiralo akumulaciono jezero kote normalnog uspora 248 m.n.m. u površini od cca 165 ha sa akumulacijom od  20.000.000 m3.

Izgradnja hidroakumulacije na rijeci Šibošnici imala bi višestruku korist za općinu Čelić u sljedećim aspektima:

  • Vodosnadbijevanje općine Čelić i šire regije,

  • Zaštita voda,

  • Uravnoteženje hidrologije rijeke Šibošnice,

  • Navodnjavanje poljoprivrednih površina,

  • Proizvodnja električne energije,

  • Razvijanje turističkih potencijala.

Studija izvodljivosti predstavlja ključni dokument u kojem se detaljno i po propisanoj  metodologiji analiziraju sve koristi i troškovi projekta, te se pokazuje njegova opravdanost za finansiranje.

,

Post navigation