JAVI OGLAS za prijem volontera sa visokom stručnom spremom u Općini Čelić

Na osnovu člana 48. stav 5. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu ( „Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:7/17), člana 34. Zakona o radu FBIH („Službene novine FBiH“, broj: 26/16), člana 16. Pravilnika o radnim odnosima, disciplinskoj odgovornosti, plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika općinskog organa uprave općine Čelić broj: 02-34-2862/07 od 03.07.2007.godine, Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim odnosima, disciplinskoj odgovornosti, plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika općinskog organa uprave Općine Čelić broj: 02-34-2862/07 od 15.10.2007.godine, Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim odnosima, disciplinskoj odgovornosti, plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika općinskog organa uprave Općine Čelić broj: 02-34-2862/07 od 03.07.2007.godine i Pravilnika o izmjeni i dopuni  Pravilnika o radnim odnosima, disciplinskoj odgovornosti, plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika općinskog organa uprave općine Čelić broj: 02-34-2862/07 od 15.10.2007.godine, od 15.09.2014.godine i člana 39. Statuta Općine Čelić („Službeni glasnik Općine Čelić“, broj: 3/17),  Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI OGLAS

za prijem volontera sa visokom stručnom spremom u Općini Čelić

  I

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad na poslovima iz svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva, bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad),  raspisuje se Javni poziv za prijem volontera sa visokom stručnom spremom u općini Čelić i to:

Volonter – VSS – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, smjer informatika.

– Volonter – VSS – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, smjer forenzika.

II

OPĆI USLOVI:

Kandidat treba ispunjavati opće uslove i to:

  • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
  • da je stariji od 18 godina
  • da ima opću zdravstvenu sposobnost,
  • da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

III

POSEBNI USLOVI:

Pored općih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove i to da imaju:

  • visoku stručnu spremu VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – smjer informatika.
  • visoku stručnu spremu VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – smjer forenzika.

IV

 TRAŽENA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu sa navedenom adresom stanovanja i kontakt telefonom kandidata, potrebno je dostaviti, u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji slijedeće dokumente:

– dokaz o završenom školovanju (diploma ili uvjerenje),

– uvjerenje o državljanstvu,

– fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu,

– dokaz o dužini nezaposlenosti (Uvjerenje Službe za zapošljavanje),

– izjava da nije obuhaćen odredbom člana IX. Stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

-dokaz o sudjelovanju jednog ili oba roditelja odrambenom ratu (uvjerenje nadležnog organa)

Kandidat koji bude izabran za volontera, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, a najkasnije do zaključenja Ugovora o stručnom osposobljavanju.

V

 Odabir kandidata za stručno osposobljavanje vršit će se na osnovu kriterija dužine trajanja nezaposlenosti nakon završenog fakulteta i prosjeka ocjena završenog studija.

U slučaju da kandidati imaju isti broj bodova prednost imaju članovi porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i demobilisanih boraca, u skladu sa odredbama Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 5/12 i 5/14).

VI

 Međusobna prava i obaveze između Općine Čelić i volontera uređuju se ugovorom. Ugovor o volonterskom radu se zaključuje u pisanoj formi na period do 1 (jedne) godine.

VII

Podnošenje prijava:

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči općine Čelić.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju lično u Općinu Čelić ili preporučeno pošiljkom, sa naznakom:

„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM VOLONTERA

– NE OTVARATI“

na adresu: Općina Čelić, Ulica Alije Izetbegovića 60-II, 75246 Čelić

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Prilog JAVNI OGLAS:

     Javni oglas za prijem volontera sa visokom stručnom spremom u Općini Čelić

,

Post navigation