Javna rasprava na Nacrt Elaborata zaštite izvorišta pitkih voda na području općine Čelić

Nosliac Javne rasprave je općinska Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove. Nacrt Elaborata i Nacrti Odluka bit će izloženi na javni uvid u prostorijama nadležne službe kao i u prilogu ispod.

U roku predviđenom za javnu raspravu svi zainteresovani građani, pravna lica i drugi subjekti moći će svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku nadležnoj općinskoj službi.

Prilozi:

  Zaključak o usvajanju Nacrta Odluka

  Odluka_Tukovi – Sibovača – Stadion

  Odluka_Nahvioci – Šibošnica

  Odluka_Mračajski_potok

  Odluka_Brana

Post navigation