JAVNI POZIV CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPĆINE ČELIĆ

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

Općina Čelić

Centar za socijalni rad Čelić

Ul. 108. Brčanske brigade br. 3, tel: 035/ 668 – 120, tel/fax: 035/ 668 – 121

 

Na osnovu člana 3. Pravilnika o utvrđivanju općih kriterija za izbor odgovarajućeg poduzeća, organizacije i ustanova u javnom i društvenom odjelu u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku („Službene novine Federacije BiH“, br. 43/10). Centar za socijalni rad Čelić,Ul. 108. Brčanske brigade br.3, objavljuje Javni poziv, koji prenosimo u cijelosti.

Predmet javnog poziva:
Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava radi izbora odgovarajućih preduzeća, organizacija i ustanova u javnom i društvenom sektoru (u daljem tekstu: pravna lica) u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku.

Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja imaju pravna lica koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. Da su kod nadležnog suda registrirani za vršenje poslova socijalnog, humanitarnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja;

2. Da imaju plan i program rada s maloljetnicima kojima je izrečena odgojna preporuka;

3. Da vrsta poslova koje će maloljetnik obavljati za vrijeme trajanja odgojne preporuke ne smije škoditi njegovom zdravlju, moralu i ugledu;

4. Da imaju ispravan alat i ostala sredstva za rad, čijom upotrebom se ne narušava zdravlje i sigurnost;

5. Da personalnim i radnim integritetom predstavlja zdravu i podsticajnu sredinu za razvoj maloljetnika;

6. Da su uposlenici spremni da prihvate maloljetnika na provođenje odgojne preporuke bez stigmatizacije i omaložavanja;

7. Da ima osobu za rad s maloljetnikom koja po svojim osobnim i stručnim svojstvima može vršiti pozitivan utjecaj na odgoj i razvoj maloljetnika i neposredno sarađivati sa Centrom;

8. Da se obvezuje da će prilikom provođenja odgojne preporuke izrečene maloljetniku poštovati sve međunarodne konvencije i standarde koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina, kao i domaće standarde kojima se uređuje zaštita djece na radu, bezbijednost djece na radu i zaštita prava djece.

 

Neophodna dokumentacija:
Uz prijavu na javni poziv, pravna lica su u obavezi dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz javnog poziva.
 

Podnošenje prijave:
Prijava s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zapečaćenoj koverti s naznakom

„Prijava na javni poziv, NE OTVARATI, na adresu: Centar za socijalni rad Čelić, Ul.108. Brčanske brigade br.3, 75246 Čelić.

Troškovi postupka:
Centar za socijalni rad Čelić ne snosi nikakve troškove pravnim osobama u postupku javnog poziva.

Rok za dostavljanje zahtjeva:
Rok za dostavljanje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Dodatne informacije:
Po isteku roka za prijavu na javni poziv Centar za socijalni rad Čelić će izvršiti odabir pravnih lica, sačiniti listu izabranih pravnih lica i sa istim zaključiti sporazum o provođenju odgojne preporuke.

Post navigation