Javni poziv na Javnu raspravu o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš

               

               BOSNA I HERCEGOVINA                                                                            

   FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                  

                 TUZLANSKI KANTON

                       OPĆINA ČELIĆ

                 OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-23-107I/15

Datum 10.02.2017

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma sa investitorom Općina Čelić, poziva zainteresirane subjekte u Općini Čelić, MZ i nevladine organizacije da uzmu učešće u :

 

J A V N O J   R A S P R A V I

o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš


U postupku izdavanja okolišne dozvole za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada „Cerik“ i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja, u Općini Čelić.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općine Čelić (Amfiteatar sala Općinskog vijeća Čelić IV sprat) dana 02.03.2017. godine sa početkom u 12 sati.

Dnevni red:

  1. Prezentacija zakonskog temelja u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).

  2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš.

  3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjena

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole ul. Marka Marulića br.2, Sarajevo, kao i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba, link okolišne dozvole/javne rasprave, te prostorijama Općine Čelić, Služba za urbanizam, stambeno komunalne, imovinsko pravne i geodetske poslove.

 

                                                                                                                                                      OPĆINSKI NAČELINIK

                                                                                                                                                                                                           Sead Muminović

 

,

Post navigation