JAVNI POZIV za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu države na području općine Čelić

                        BOSNA I HERCEGOVINA

             FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

                           TUZLANSKI KANTON

                               OPĆINA ČELIĆ

                                                             OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-49-653/2017

Čelić, 27.03.2017

Na osnovu Odluke o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu države na području općine Čelić i na osnovu člana 41. Statuta općine Čelić, (“Službeni glasnik općine Čelić”, broj 4/03) i Općinski načelnik raspisuje:


JAVNI POZIV

za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu

države na području općine Čelić 

 

Član 1.

Raspisuje se Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu države na području općine Čelić.

 

Član 2.

Predmet Javnog poziva je davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu države na području općine Čelić, koji se nalaze na parceli broj: 67/2, zvana “Voćnjak Bare” K.O. Nahvioci i to:

 • Poslovna zgrada u privredi broj: 1. površine 42 m², (bivša poslovnica Tuzlanske banke)

 • Poslovna zgrada u privredi broj: 2. površine 48 m², (bivša trgovinska radnja ZZ Šibošnica)

 

Član 3.

Poslovni prostor u državnom vlasništvu daje se u zakup za obavljanje slijedećih djelatnosti:

 • Pružanje ugostiteljskih usluga

 • Trgovinske djelatnosti

 • Obrtničke i srodne djelatnosti

Član 4.

Pravo na zakup poslovnih prostora imaju fizička lica koja namjeravaju pokrenuti samostalnu djelatnost, preduzetnici koji imaju registrovanu samostalnu djelatnost kod nadležnog općinskog organa i pravna lica-privredna društva koja su registrovana kod nadležnog suda.

Član 5.

Prijava za zakup poslovnih prostora po ovom Javnom pozivu, dostavlja se Komisiji za provođenje procedure po Javnom pozivu za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu države na području općine Čelić uz koju se prilaže slijedeća dokumentacija.

Za fizička lica:

 • Kopija lične karte i CIPS obrasca

 • Dokaz o uplati depozita u iznosu početne cijene koja se utvrđuje na godišnjem nivou

Za preduzetnike i pravna lica:

 • Kopija odobrenja za obavljanje navedne djelatnosti ili rješenje o upisu u sudski registar za pravna lica.

 • Uvjerenje nadležne porezne uprave da nema dospjelih a neizmirenih poreznih  obaveza.

 • Uvjerenje uprave za indirektno oporezivanje BiH, da nema obaveza po osnovu indirektnih poreza za preduzetnike i pravna lica koja su u sistemu PDV-a, odnosno uvjerenje da nije u sistemu PDV-a, za preduzetnika i pravna lica koja nisu u sistemu PDV-a.

 • Dokaz o uplati depozita u iznosu početne cijene koja se utvrđuje na godišnjem nivou.

 

Član 6.

Početna cijena za zakup poslovnih prostora u državnom vlasništvu na području općine Čelić utvrđuje se na godišnjem nivou i to:

 • Za poslovni prostor za pružanje ugostiteljskih usluga 2,oo KM/m² na godišnjem nivou

 • Za poslovni prostor za obavljanje trgovine 2,00 KM/m² na godišnjem nivou

 • Za poslovni prostor za obrtničke i srodne djelatnosti 1,00 KM/m² na godišnjem nivou

U slučaju jednake ponuđene cijene prednost ima ponuđač koji je ranije podnio prijavu. Ponuđena cijena za zakup poslovnog prostora ne može se prihvatiti ukoliko je niža od početne cijene.

 

Član 7.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti lično na pisarnicu općine Čelić ili poštom na adresu:

Općina Čelić, Alije Izetbegovića 60/2, 75246 Čelić, Komisiji za provođenje procedure po Javnom pozivu za davanju u zakup poslovnih prostora u državnom vlasništvu, sa naznakom “Zakup poslovnih prostora u državnom vlasništvu ” NE OTVARATI

Javni poziv ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli općine Čelić, mjesnih zajednica i na web stranici općine Čelić

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 05.04.2017. godine u 12,00 sati u maloj sali općine Čelić.

 

Član 8.

Komisija će obavijestiti sve učesnike o rezultatima provedenog poziva kao i davanja prijedloga za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup poslovnih prostora u državnom vlasništvu na području općine Čelić u roku tri (3) dana po zaključenju Javnog poziva.

Učesnici mogu u roku tri (3) dana od dana dostavljanja obavještenja izjaviti prigovor Komisiji za otvaranje prijava i davanja prijedloga za odabir najpovoljnijih ponuđača za zakup poslovnih prostora u državnom vlasništvu na području općine Čelić. Poslovni prostori nakon odabira najpovoljnijih ponuđača, daju se u zakup na period do pet (5) godina što će se detaljnije urediti ugovorom o zakupu.

Odabranim ponuđačima depozit će se uračunati kao zakup poslovnog prostora za jednu godinu, a onima koji nisu odabrani izvršit će se povrat uplaćenog depozita


                                                                                                                                                                                                        Općinski načelnik

                                                                                                                                                                                                         Sead Muminović

Post navigation