JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), člana 31. stav 1. I clana 38. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, br.104/16 i 96/17) i tačke II Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava – ,,tekući transferi pojedincima -Transfer za rješavanje socijalno-statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica” utvrđenih izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, V.broj: 1645/17 od 14.12.2017. godine, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, o b j a v lj u j e:

 

 JAVNI POZIV   

za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalno-statusnih pitanja pripadnika branilaca i članova njihovih porodica koji se nalaze u stanju potrebe za 2017.godinu

 

Tekst Javnog poziva

OBRAZAC: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalno-statusnih pitanja pripadnika branilaca i članova njihovih porodica

Rok za podnošenje zahtjeva do 30.12.2017.godine   

Post navigation