JAVNI POZIV za ostvarivanje prava na dodjelu kredita za stambenu izgradnju pripadnicima boračke populacije za 2019. godinu

FONDACIJA ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU
STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA BORAČKIH POPULACIJA
Ul. Ismeta Mujezinovića 18, Sarajevo, tel. 033 55 89 00

Na osnovu Programa rada i Finansijskog plana Fondacije za 2019. godinu, usvojenog na sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 27.02.2019. godine, broj V.187/2019, Odluke Upravnog odbora o raspodjeli sredstava za 2019. godinu, od 29.03.2019. godine broj:05-14-176/19, člana 7. Pravilnika o uslovima, načinu, kriterijima i postupku za dodjelu sredstava za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija od 16.04.2019.godine broj:05-14-193/19, u skladu sa Odlukom o raspisivanju javnog oglasa od 16.04.2019.godine broj: 05-14 194/19:, Upravni odbor Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija (u daljem tekstu: Fondacija) o b j a v lj u j e:

JAVNI POZIV
za ostvarivanje prava na dodjelu kredita za stambenu izgradnju pripadnicima boračke populacije za
2019. godinu

 

Tekst Javnog poziva u prilogu ispod:

 JAVNI POZIV za ostvarivanje prava na dodjelu kredita za stambenu izgradnju pripadnicima boračke populacije za 2019. godinu

 

 

Post navigation