Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije ”Podrška povratku prognanih lica”

Na osnovu člana 24. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novineTuzlanskog kantona” broj: 2/06 i 15/11), tačke IV stav 3., Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu sa pozicije 23040001-”Podrška povratku prognanih lica” broj:02/1-14-9084/17 od 17.04.2017.godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, objavljuje

J A V N I P O Z I V
za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije
”Podrška povratku prognanih lica”

 

Tekst_javnog_poziva

Post navigation