Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa prostora općine Čelić u akademskoj 2018/19. godini

Na osnovu  člana 39. Statuta Općine Čelić („Službeni glasnik Općine Čelić“, broj: 3/17), Budžeta Općine Čelić za 2019.g broj:01-14-2162/18. Od 31.01.2019. („Službeni glasnik Općine Čelić“, broj: 1/19) Člana 20. Odluke o izvršenju budžeta 01-14-2162/18 od 31.01.2019. („Službeni glasnik Općine Čelić“, broj:1/19) godine, Člana 6. i 7.  Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija broj: 01-14-547/16 od 25.03.2016.godine, Načelnik općine Čelić raspisuje:

KONKURS

za dodjelu stipendija redovnim studentima sa prostora općine Čelić

u akademskoj 2018/2019. godini

 

Tekst Konkursa, uslovi i kriteriji za dodjelu stipendija kao i potrebna dokumentacija nalaze se u prilogu ispod.

 Tekst_Konkursa_za dodjelu_stipendija

 

PRILOZI:

 Prijava_za_studente

  Izjava_za_studente

 

Konkurs ostaje otvoren 20. dana od dana objavljivanja.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično na pisarnicu općine Čelić ili putem pošte na adresu:

Općina Čelić, Ul. Alije Izetbegovića 60-II, 75246 Čelić, sa nazanakom Komisija za provođenje konkursa i utvrđivanje liste za dodjelu stipendija” „NE OTVARAJ”

,

Post navigation