Konkurs za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice za obavljanje volonterskog staža

Na osnovu člana 18a Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst, (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 5/12, 5/14 i 14/16) i člana 11 Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 9/14) i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-05-012152/17 od 11.05.2017. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

K O N K U R S

za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona

obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža / stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

 

Prilozi:

Tekst_Konkursa

ZAHTJEV_ZA_volontere_2017

Odluka_o_oglasu

Post navigation