Nacrt Budžeta općine Čelić za period od 01.01.2018. do 31.12.2018.godine

Na osnovu člana 25. Zakona o Budžetima Federacije BiH (Službene novine FBiH, broj: 102/13, 13/14 i 8/15) i člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj; 49/06), člana 32. Statuta općineČelić (“Službeni glasnik Čelić”, broj: 3/2017) Općinsko vijeće Čelić na 10. redovnoj sjednici održanoj dana 01.12.2017. godine d o n o s i:

 

NACRT BUDŽETA OPĆINE ČELIĆ
za period od 01.01.2018. do 31.12.2018.godine

 

Nacrt Budžeta općine Čelić za 2018.godinu – PRIHODI

Nacrt Budžeta općine Čelić za 2018.godinu – RASHODI

 

Post navigation