JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za poticanje proljetne sjetve na prostoru Općine Čelić za 2020.godinu

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 49/06) i na osnovu člana 39. Statuta Općine Čelić („Službeni glasnik Općine Čelić“ broj: 3/17) a u vezi sa članom 9. stav (3) tačka h. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 24/20 i 27/20), i „Javnog poziva za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve u Federaciji BiH za 2020.godini“ objavljen od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od 31.03.2020.. Općinski načelnik, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za poticanje proljetne sjetve na prostoru Općine Čelić za 2020.godinu

 

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju poljoprivredni proizvođači (fizička lica, registrovani poljoprivredni obrti i pravna lica) sa područja Općine Čelić koji su obavili proljetnu sjetvu na prostoru Općine Čelić u 2020.godinu.

II USLOVI ZA PRIJAVU

Krajnji korisnici novčane podrške moraju ispunjavati sljedeće uslove:

1. da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registar klijenata,

2. da imaju prebivalište, odnosno poslovno sjedište na području Općine Čelić,

3. izvršili proljetnu sjetvu i zasnovali proizvodnju, silažnog i merkantilnog kukuruza, heljde, povrća (paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, grah, luk bijeli, luk crveni, zelena salata, krompir i sl.) i drugih poljoprivrednih kultura.

4. da su izvršili kupovinu sjemena, mineralnog gnojiva i zaštitnih sredstava za proljetnu sjetvu u 2020. godini, i posjeduju fiskalni račun za kupljenu robu.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija, koja se prilaže kao dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 2. Javnog poziva je sljedeća:

1. Obrazac zahtjeva,

2. Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registar klijenata koju izdaje nadležna služba za vođenje RPG i RK,

3. Dokaz o kupljenom sjemenu za kulture koje su obuhvaćene podrškom iz člana 2. ovog Javnog poziva, te dokaz o kupljenom mineralnom đubrivu i zaštitnim sredstvima (za pravna lica i obrte: porezna faktura i fiskalni račun, a za fizička lica fiskalni račun),

4. Poresko uvjerenje izdato u 2020.godini a za pravna lica i uvjerenje Uprave za indirekto oporezivanje.

Dokumentacija iz prethodnog stava ovog člana se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

IV PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Radi provođenja javnog poziva, Općinski načelnik imenovat će Komisiju, koja ima predsjednika i 2 člana.

Komisija prvo utvrđuje, da li su pristigle prijave po javnom pozivu blagovremene i potpune. Nakon obrade pristiglih prijava, Komisija sačinjava listu krajnjih korisnika sredstava, sa visinom odobrene pojedinačne novčane podrške po svakom korisniku.

Ukupan iznos sredstava podrške koji može biti odobren za sufinansiranje prihvatljivih troškova proljetne sjetve, iznosi najviše 1.000,00 KM po krajnjem korisniku. Ukoliko ukupan iznos obračunate novčane podrške za sve pojedinačne zahtjeve bude veći od raspoloživih sredstava, izvršit će se proporcionalno smanjenje svih odobrenih pojedinačnih iznosa novčane podrške.

Listu krajnjih korisnika novčane podrške Komisija objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči Općine Čelić.

NAPOMENA:

Isplata sredstava podrške će se izvršiti samo onim krajnjim korisnicima koji svojim potpisom potvrde iznos dodijeljene podrške na propisanom obrascu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (obrazac ISRP) koji će se nalaziti u Službi za privredu, promet i razvoj.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, promet i razvoj Općine Čelić, III sprat, kancelarija broj 308. ili na broj telefona 035/668-664 svakim radnim danom od 07:30 -16:00 sati.

Krajnji rok podnošenja zahtjeva u Službi za privredu, promet i razvoj Općine Čelić sa gore navedenim prilozima je 26.06.2020. godine. Za sve nejasnoće zainteresovani se mogu obratiti u Službi za privredu, promet i razvoj Općine Čelić ili na telefon broj: 035-668-664.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Muminović

 

,

Post navigation