OBAVIJEST Općinskog štaba civilne zaštite Čelić

Općinski štab civilne zaštite Čelić

Zabrana paljenja vatre na otvorenom

 

U toku proljetnog čišćenja poljoprivrednih, zelenih i šumskih površina a imajući u vidu činjenicu da je u prethodnim godinama evidentiran povećan broj požara na otvorenim prostorima, šumama i poljoprivrednim površinama koji su izavazvali velike materijalne štete, Općinski štab civilne zaštite Čelić upozorava građane u skladu sa Odlukom o vršenju komunalnih djelatnosti i komunalnog reda “Službeni glasnik općine Čelić” 4/07, 5/07, 7/11 i 13/14 da je zabranjeno spaljivanje bilo koje vrste smeća i krupnog otpada na otvorenom prostoru, shodno članu 138. tačka 13. i član 67. tačka 11. Nepostupanje prema navedenim propisima, propisana je novčana kazna za pravna lica u iznosu od 50,00 do 5.000,00 KM, fizička lica (samostalna djelatnost) u iznosu od  150,00 do 1.000,00 KM i fizička lica do 100,00 do 500,00 KM.

Članom 20. Zakona o šumama TK-a (“Sl. Novine TK” broj: 09/12, 17/13) zabranjeno je u šumama i na šumskom zemljištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 m od šume loženje otvorene vatre. Članom 57. stav 1. Zakona o šumama TK-a za svako postupanje suprotno ovoj odredbi propisana je novčana kazna, i to za korisnika državnih šuma ili drugo pravno lice u iznosu od 4.000,00 do 12.000,00 KM, a članom 59. stav 1. Zakona o šumama TK-a za fizička lica u iznosu od 500,00 do 1.500,00 KM.

Članom 35. stav 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“službene novine “FBiH” broj: 52/09″) zabranjeno je spaljivanje organskih ostataka poslije žetve usjeva na poljoprivrednom zemljištu, za šta su određene kazne odredbe članom 139. i 140. ovog Zakona.

U slučaju nekontrolisanog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na tel. broj 123, Gradski operatvini centar  civilne zaštite na tel. broj 668-894, policiju na tel. broj 122 ili hitnu pomoć na tel. broj 124.

Općinski štab civilne zaštite Čelić upozorava građane da ukoliko usljed spaljivanja nastane požar koji bi imao kao posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost po ljudske živote, da je za to u skladu sa zakonom predviđena visoka novčana kazna sa gore navedenim zakonom i propisom kao i kaznena odgovornost.

Apeluje se na sve građane, poljoprivrednike i šumske radnike: pridržavajte se zakonskih odrebi, ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš, jer Vaša nepažnja može imati velike posljedice.

                                                                         Komadant OŠ CZ Čelić                                                                                                                                                                                                                                                                                    Sead Muminović

 

Post navigation