OBAVIJEST Službe za civilnu zaštitu

Općinski štab civilne zaštite Čelić

Obavijest o mogućim poplavama i aktiviranjima klizišta

Općinska Služba civilne zaštite izdaje upozorenje stanovništvu općine Čelić na mogućnost poplava i klizišta, te je neophodno da na vrijeme poduzmu mjere lične i uzajamne zaštite i spašavanja, kao najmasovnijeg oblika pripremanja i organizovanog učešća građana u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća

Stanovništvo može kontaktirati službu civilne zaštite na broj: 035/668 – 684, policiju na broj: 035/660 – 471, te hitnu medicinsku pomoć na broj: 035/660 – 015.

Pravna lica treba da preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od poplava i klizišta: priprema adekvatne snage civilne zaštite (štabove, jedinice, povjerenike civilne zaštite), kao i da te snage opreme potrebnom opremom i sredstvima za efikasno i brzo reagovanje na najavljene prirodne i druge nesreće. Građani i pravna lica su dužni da odmah nakon što primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, sve podatke dostave operativnom centru.

Organizovanim i sveoobuhvatnim pripremama će se stvoriti pretpostavke za efikasnije i brže reagovanje svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u odgovoru na potencijalne izazove ili prijetnje, samim tim će se umanjiti i velike materijalne štete, kao i eventualne povrede i ljudske žrtve koje mogu nastati usljed navedenih prirodnih i drugih nesreća .

,

Post navigation