Odluka o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID 19)

Na osnovu člana 29. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, («Službene novine Federacije BiH», broj: 39/03 ,22/06 i  43/10) , Odluke Vlade Federacije BiH  V.broj:701/2020 od 29.05.2020.god, Odluke Vlade Tuzlanskog kantona br: 02/1-40-8193-107/20 od 02.06.2020.god i  člana 39.  Statuta Općine Čelić («Službeni glasnik Općine Čelić», broj: 3/17), Općinski načelnik Čelić dana  03.06. 2020. godine  d o n o s i :

O  D  L  U  K  U

o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području općine Čelić

 

Član  1.

Proglašava se prestanak stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području općine Čelić počevši od  01.06. 2020. godine.

Član  2.

Zadužuje se OŠCZ da i dalje prati i procjenjuje stanje epidemiološke situacije na području općine Čelić, sprovodi mjere FŠCZ i KŠCZ  i na bazi istog utvrđuje mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja koronavirusa (COVID -19). Zadužuje se OŠCZ da u slučaju potrebe stavi na raspolaganje snage i sredstva iz sastava odgovarajućih  službi zaštite i spašavanje općine Čelić.

Član 3.

Zadužuju se rukovodioci organa uprave i općinskih službi, direktori javnih preduzeća, Komandir Policijske stanice da u okviru svojih redovnih djelatnosti obavljaju i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje posljedica koje su nastale djelovanjem nesreće.

Član  4.

OŠCZ je dužan o preduzetim mjerama redovno izvještavati KŠCZ , FŠCZ i druge organe u skladu sa Zakonom.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Muminović

,

Post navigation