Odluka o proglašenju stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID 19)

Na osnovu člana 29. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, («Službene novine Federacije BiH», broj : 39/03 ,22/06 i  43/10) , Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite br:12-40-6-148-2/2020 od 17.03.2020.god i  člana 39.  Statuta Općine Čelić («Službeni glasnik Općine Čelić», broj: 3/17), Općinski načelnik Čelić dana  18.03.2020. godine  donio je Odluku o o proglašenju stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID 19) napodručju Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području općine Čelić. Sa održanog sastanka prenosimo obavijesti i

ZAKLJUČKE

  1. Na prostoru općine Čelić nema oboljelih virusom COVID-19 a 39 lica se nalaze u samoizolaciji. Radi se o licima povratnicima iz zemalja koje su označene rizičnim od strane Federalnog kriznog štaba. JZU Dom zdravlja Čelić u potpunosti prati epidemiološku situaciju na terenu i kordiniranim aktivnostima sa članovima OŠCZ i Policijskom stanicom kontroliše situaciju na terenu.

  2. Službenici Policijske stanice u Čeliću zakonitim  i profesionalnim pristupom osiguravaju dosljednu primjenu mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti naloženim putem Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK-a i Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravlja.

  3. Nastaviti sa aktivnostima dezinfekcije javnih objekata na prostoru općine Čelić u kojima se obezbjeđuju određene usluge građanima te nabavka navedenih dezinfekcionih sredstava.

  4. Apeluje se svim uposlenicima u privatnom i javnom sektoru da koriste zaštitu prilikom obavljanja redovnih aktivnosti (maske, rukavice i slično).

  5. Upozoravaju se ugostiteljski objekti koji pružaju usluge dostave hrane da se maksimalno pridržavaju sanitarno-higjenskih zakonskih obaveza za pružanje tog vida usluga.

  6. Upozoravaju se trgovački centri da se u potpunosti pridržavaju Naredbe FŠCZ kao i Naredbe OŠCZ o kontolisanom ulasku građna u trgovačke objekte.

  7. Apeluje se svim građanima koji dolaze iz ugroženih područja da se obavezno nakon dolaska u BiH jave u JZU Dom zdravlja Čelić na tel: 035/366-305, 122 ili Policijskoj satnici na tel:035/660-471ili u neku od ambulanata porodične medicine. Apeluje se svim građanima da, ukoliko imaju saznanja o dolasku građana iz ugroženih područja, iste prijave nadležnim ustanovama.

  8. Zadužuje se općinska služba za društvene djelatnosti da uspostavi kontakt sa predstavnicima Vijeća mjesnih zajednica sa prostora općine Čelić u vezi kordiniranih aktivnosti na obezbjeđenju informacija o osobama koje se nalaze u samoizolaciji.

  9. Preporučuje se građanima općine Čelić da se striktno pridržavaju upustava FŠCZ, KŠCZ i OŠCZ izdatih putem medijskih javnih servisa i nadležnih web stranica.

 

                                                                                                                Komadant OŠCZ

                                                                                     Sead Muminović

,

Post navigation