OŠCZ: Obavještenje od 09.04.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH „ broj:39/03, 22/06 i 43/10), te člana 17. Poslovnika o radu Općinskog štaba civilne zaštite broj:02-44-1312/05 od 17.07.2005.godine i Odluke Općinskog načelnika o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području općine Čelić, broj: 02-40-609/20 od 18.03.2020.godine, Općinski štab civilne zaštite Čelić dostavlja :

O B A V J E Š T E NJ E

Na prostoru općine Čelić nema oboljelih virusom COVID-19, a prema informacijama JZU Dom zdravlja Čelić jutros do 09,00 sati, 45 lice se nalaze u samoizolaciji. Od ukupno 140 lice prijavljeno za samoizolaciju njih 95 je u skladu sa Rješenjem sanitarnog inspektora steklo uslove za izlazak iz 14-to dnevne izolacije. Važno je napomenuti da sva lica koja su izašla iz samoizolacije nisu imali nikakve simptome koje bi ukazivale na potrebu testiranja a također i osobe koje se trenutno nalaze u samoizolaciji dobrog su zdravstvenog stanja.

Prema izvještaju Policijske stanice u Čeliću službenici MUP-a su u protekla 24 sata izvršili kontrolu 38 lica koja se nalaze u samoizolaciji i svi su poštivali pravila izolacije. Također se navodi u izvještaju, da su dva lica mlađa od 18 godina  prekršili mjere kretanja i jedno lice preko 65 godina u skladu sa Federalnom Naredbom o ograničavanju kretanja lica preko 65 i – 18 godina i isti su upozoeni na kršenje Naredbe. Neophodno je navesti da  službenici PS Čelić u skladu sa Naredbom OŠCZ Čelić br:02-40-609/20 od 02.04.2020.god i dalje drže  privremenu blokadu kretanja na području između naselja općine Čelić koja graniče sa  naseljem Peškiri u Brčko DC BiH  iz razloga poduzimanja preventivnih mjera na zaštiti lica od širenja zaraze na našem prostoru.

Općinski štab civilne zašte Čelić u skladu sa Naredbom FŠCZ broj 12-40-6-148-34-2/20 od 03.04.2020. obavještava sve starije osobe preko 65 godina da je dozvoljeno kretanje radi preuzimanja penzija od 08,00 – 12,00 sati do petka 10.04.2020. godine. 

Pozivaju se građani općine Čelić da se pridržavaju mjera zabrane kretanja u skladu sa Naredbama FŠCZ i KŠCZ i da ukoliko primijete kršenje tih Naredbi od strane neodgovornih lica da ista mogu prijaviti Policijskoj stanici u Čeliću na tel:035/660-471. Upozorenje roditeljima da su odgovorni za svoju djecu do 18 godina i njihovo kršenje mjera samoizolacije, te da ukoliko ista budu prilikom kontrole službenika PS Čelić ustanovljeno da su prekršili mjere, cijele porodice će biti smještene u prostor predviđen za samoizolaciju općine Čelić predviđen za lica koja krše mjere samoizolacije.

Apeluje se svim građanima koji dolaze iz ugroženih područja da se obavezno nakon dolaska u BiH jave u JZU Dom zdravlja Čelić na tel: 035/366-305, 122 ili Policijskoj satnici na tel:035/660-471ili u neku od ambulanata porodične medicine. Svi građani općine Čelić, koji imaju  saznanja o dolasku građana iz ugroženih područja, da iste prijave nadležnim ustanovama.

Preporučuje se građanima općine Čelić, privrednim subjektima, institucijama, vjerskim zajednicama da se striktno pridržavaju upustava FŠCZ, KŠCZ i OŠCZ izdatih putem medijskih javnih servisa i nadležnih web stranica.

 

                                                              Komadant OŠCZ

Sead Muminović

Post navigation