OŠCZ: Obavještenje 03.04.2020. godina

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH „ broj:39/03, 22/06 i 43/10), te člana 17. Poslovnika o radu Općinskog štaba civilne zaštite broj:02-44-1312/05 od 17.07.2005.godine i Odluke Općinskog načelnika o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području općine Čelić, broj: 02-40-609/20 od 18.03.2020.godine, Općinski štab civilne zaštite Čelić dostavlja :

O B A V J E Š T E NJ E 

Na prostoru općine Čelić nema oboljelih virusom COVID-19, a prema informacijama JZU Dom zdravlja Čelić jutros do 09,00 sati, 74 lice se nalaze u samoizolaciji. Neophodno je navesti da su službenici PS Čelić u skladu sa Naredbom OŠCZ Čelić br:02-40-609/20 od 02.04.2020.god uspostavili privremenu blokadu kretanja na području između naselja općine Čelić koja graniče sa  naseljem Peškiri u Brčko DC BiH  iz razloga poduzimanja preventivnih mjera na zaštiti lica od širenja zaraze na našem prostoru.

 Prema izvještaju Policijske stanice u Čeliću službenici MUP-a su u proteklom periodu izvršili kontrolu 35 lica koja se nalaze u samoizolaciji i svi su poštovali pravila izolacije a također su izvršili kontrolu 16 objekata na prostoru općine Čelić. U skladu sa naredbama FŠCZ o uvođenju policijskog sata i zabrane kretanja lica + 65 i – 18 god, kontrolom službenika Policijske stanice u Čeliću nije bilo jedno lica koja su kršili mjere zabrane.

Općinski štab civilne zašte Čelić je dobio obavijest NLB banke, Filijale u Čeliću, da će do kraja dana, putem medija, biti dostavljeno upustvo o načinu podjele penzija korisnika koji penzije primaju preko banaka a  koje će biti usaglašeno između Federalnog štaba civilne zaštite i banaka u Federaciji BiH. Napominjemo da će podjela penzija počet 06.(ponedjeljak) 04.2020.god.

Pozivaju se građani općine Čelić da se pridržavaju mjera zabrane kretanja u skladu sa Naredbama FŠCZ i KŠCZ i da ukoliko primijete kršenje tih Naredbi od strane neodgovornih lica da ista mogu prijaviti Policijskoj stanici u Čeliću na tel:035/660-471. Također, molimo građane, da lica koja krše mjere samoizolacije, mogu slikat putem mobilnih uređaja i ista prijaviti nadležnim organima. Upozorenje roditeljima da su odgovorni za svoju djecu do 18 godina i njihovo kršenje mjera samoizolacije, te da ukoliko ista budu prilikom kontrole službenika PS Čelić ustanovljeno da su prekršili mjere, cijele porodice će biti smještene u prostor predviđen za samoizolaciju općine Čelić predviđen za lica koja krše mjere samoizolacije.

JU Centar za socijalni rad i Crveni križ općine Čelić  su nadležne za kontrolirane usluge volontera i da se isti mogu prijaviti u JU Centar za socijalni rad na telefone 035/668-120 i 035/668-121.

Naređuje se JKP „Čistoća“ Čelić da kontinuirano vrše dezinfekciju ulica u svim naseljima općine Čelić.

Apeluje se svim građanima koji dolaze iz ugroženih područja da se obavezno nakon dolaska u BiH jave u JZU Dom zdravlja Čelić na tel: 035/366-305, 122 ili Policijskoj satnici na tel:035/660-471ili u neku od ambulanata porodične medicine. Svi građani općine Čelić, koji imaju  saznanja o dolasku građana iz ugroženih područja, da iste prijave nadležnim ustanovama.

Preporučuje se građanima općine Čelić da se striktno pridržavaju upustava FŠCZ, KŠCZ i OŠCZ izdatih putem medijskih javnih servisa i nadležnih web stranica.

                                                             Komadant OŠCZ

Sead Muminović

Post navigation