OŠCZ: Zaključci sa sastanka održanog 19.06.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH „ broj:39/03, 22/06 i 43/10). Te člana 17. Poslovnika o radu Općinskog štaba civilne zaštite broj:02-44-1312/05 od 17.07.2005.godine i Odluke Općinskog načelnika o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području općine Čelić, broj: 02-40-609/20 od 18.03.2020.godine, Općinski štab civilne zaštite Čelić na sjednici održanoj 06.04.2020.god u 10,00 sati donosi:

ZAKLJUČKE

  1. Na prostoru općine Čelić, prema informacijama JZU Dom zdravlja Čelić, jutros do 09,00 sati, registrovana su 4 pozitivna lica na koranavirus (COVID19).

  2. Prema izvještaju Policijske stanice u Čeliću protekla 24 sata nije bilo ometanja javnog reda i mira.

  3. Shodno novonastaloj situaciji usvojeni su zaključci i Naredba o provođenju mjera na zaštiti stanovništva na širenju zaraze kako slijedi u nastavku:

  4. Naređuje se Javnim institucijama na području općine Čelić da je obavezna upotreba zaštitne opreme ( maske, zaštitne rukavice, dezinfekcija ruku), za sva lica koja ulaze u javne institucije. Obavezna je fizička distanca u zatvorenom prostoru od najmanje dva metra između lica, uz obavezno korištenje zaštitnih sredstava

  5. Naređuje se trgovačkim, ugostiteljskim i obrtničkim radnjama da se prilikom ulaska u njihove objekte obavezno pridržavaju mjera zaštite uz naglašenu upotrebu dezinfekcionih sredstava na ulazu i pridržavanja mjera zaštite unutar objekta u skladu sa ranije donešenim naredbama/preporukama.

  6. Obavezuju se vjerske zajednice da svoje aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, i da se vjerski obredi obavljaju na način da se na ulazu/izlazu obezbijedi korištenje sredstava za dezinfekciju ruku, obavezna upotreba zaštitne maske uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra.

  7. Naređuje se JKP ,,Čistoća“ Čelić, za provođenje pojačanih mjera odvoza smeća, čišćenja, pranja i dezinfekcije – posebno lokalnih ulica, trotoara i sl. iz razloga pojačanih higijensko epidemioloških mjera,  Također obustaviti rad pijaca na području općine Čelić na određeno vrijeme do završetka inkubacionog perioda (15 dana).

  8. Naredba se donosi na osnovu procjene epidemiološke situacije na području općine Čelić od strane OŠCZ koji je obavezan da sprovodi mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja koronavirusa ( COVID-19) na području općine Čelić.

  9. Sva lica koja ne budu poštovala Naredbu bit će sankcionisana u skladu sa članom 66. i 68. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

  10. Navedena Naredba stupa na snagu danom donešenja.

 

Komadant OŠCZ

Sead Muminović

,

Post navigation