OŠCZ: Zaključci sa sjednice održane 15.04.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH „ broj:39/03, 22/06 i 43/10). Te člana 17. Poslovnika o radu Općinskog štaba civilne zaštite broj:02-44-1312/05 od 17.07.2005.godine i Odluke Općinskog načelnika o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području općine Čelić, broj: 02-40-609/20 od 18.03.2020.godine, Općinski štab civilne zaštite Čelić na sjednici održanoj 15.04.2020.god u 10,00 sati donosi:

Z A K LJ U Č K E

  1. Na prostoru općine Čelić nema oboljelih virusom COVID-19, a prema informacijama JZU Dom zdravlja Čelić jutros do 09,00 sati, 28 lice se nalaze u samoizolaciji. Od ukupno 146 lice prijavljeno za samoizolaciju njih 118 je u skladu sa Rješenjem sanitarnog inspektora steklo uslove za izlazak iz 14-to dnevne izolacije. Važno je napomenuti da sva lica koja su izašla iz samoizolacije nisu imali nikakve simptome koje bi ukazivale na potrebu testiranja a također i osobe koje se trenutno nalaze u samoizolaciji dobrog su zdravstvenog stanja.

  2. Prema izvještaju Policijske stanice u Čeliću službenici MUP-a su u protekla 24 sata izvršili kontrolu 28 lica koja se nalaze u samoizolaciji i svi su poštivali pravila izolacije. Također se navodi u izvještaju da je izvršena kontrola 17 ugostiteljskih i drugih Neophodno je navesti da  službenici PS Čelić u skladu sa Naredbom OŠCZ Čelić br:02-40-609/20 od 02.04.2020.god i dalje drže  privremenu blokadu kretanja na području između naselja općine Čelić koja graniče sa  naseljem Peškiri u Brčko DC BiH  iz razloga poduzimanja preventivnih mjera na zaštiti lica od širenja zaraze na našem prostoru.

  3. Centar za socijalni rad Čelić zajedno sa Crvenim križom općine Čelić prati socijalnu situaciju stanovništva općine Čelić i u okviru svojih zakonskih ovlaštenja pomaže socijalno ugroženim porodicama.

  4. Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ Čelić u toku sutrašnjeg dana nastavlja sa radovima na dezinfekciji puteva kroz naselja na prostoru općine Čelić.

  5. Pozivaju se građani općine Čelić da se pridržavaju mjera zabrane kretanja u skladu sa Naredbama FŠCZ i KŠCZ i da ukoliko primijete kršenje tih Naredbi od strane neodgovornih lica da ista mogu prijaviti Policijskoj stanici u Čeliću na tel:035/660-471. Upozorenje roditeljima da su odgovorni za svoju djecu do 18 godina i njihovo kršenje mjera samoizolacije, te da ukoliko ista budu prilikom kontrole službenika PS Čelić ustanovljeno da su prekršili mjere, cijele porodice će biti smještene u prostor predviđen za samoizolaciju općine Čelić predviđen za lica koja krše mjere samoizolacije.

  6. Apeluje se svim građanima koji dolaze iz ugroženih područja da se obavezno nakon dolaska u BiH jave u JZU Dom zdravlja Čelić na tel: 035/366-305, 122 ili Policijskoj satnici na tel:035/660-471ili u neku od ambulanata porodične medicine. Svi građani općine Čelić, koji imaju saznanja o dolasku građana iz ugroženih područja, da iste prijave nadležnim ustanovama.

  7. Preporučuje se građanima općine Čelić, privrednim subjektima, institucijama, vjerskim zajednicama da se striktno pridržavaju upustava FŠCZ, KŠCZ i OŠCZ izdatih putem medijskih javnih servisa i nadležnih web stranica.

Komadant OŠCZ

Sead Muminović

Post navigation