Obavještenje za studente

O B A V J E Š T E NJ E Obavještavaju se studenti sa područja općine Čelić koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2019/20. godinu da će se potpisivanje ugovora za studente organizovati u periodu od 17.08…

Zaključci OŠCZ od 10.08.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH „ broj:39/03, 22/06 i 43/10). Te člana 17. Poslovnika o radu Općinskog štaba civilne zaštite broj:02-44-1312/05 od 17.07.2005.godine…

Posts navigation