Potpisan Ugovor o izvođenju radova na sanaciji i asfaltiranju lokalnih puteva općine Čelić

Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 07.06.2018.godine o raspodjeli sredstava utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018.godinu, sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine“, općini Čelić je odobren iznos od 210.000,00 KM na ime sanacije lokalnih puteva i rasvjete.

Na osnovu rezultata okončanog postupka javne nabavke radova „Sanacija i asvaltiranje lokalnih puteva na prostoru općine Čelić“, dana, 10. Septembra 2018.godine, zaključen je Ugovor o izvođenju radova između općine Čelić zastupanu po općinskom načelniku Seadu Muminoviću kao investitoru i d.o.o. „Papilon“ Koraj Čelić. Rok za izvođenje radova je 60 dana a ukupna vrijednost izvedenih radova je 238.477,60 KM.

,

Post navigation