Prjedlog Nacrta Budžeta općine Čelić za 2019.godinu

Na osnovu člana 25. Zakona o Budžetima Federacije BiH (Službene novine FBiH, broj: 102/13, 13/14 ,8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 05/18) i člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj; 49/06), člana 39. Statuta općine Čelić (“Službeni glasnik Čelić”, broj: 3/2017) Općinsko vijeće Čelić na 20. redovnoj sjednici održanoj 19. decembra 2018. godine d o n o s i:

NACRT BUDŽETA OPĆINE ČELIĆ

za period od 01.01.2019. do 31.12.2019

Budžet općine Čelić sastoji se od:

PRIHODI 2.309.795,00 KM

RASHODI 2.309.795,00 KM

Prijedlog_Nacrta_Budžeta_za_2019.godinu – PRIHODI

Prijedlog_Nacrta_Budžeta_za_2019.godinu – RASHODI

,

Post navigation