Produženje roka Javnog poziva za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja – produženje roka

 

I   PRAVO UČEŠČA

Pravo  na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja općine Čelić koji žele pokrenuti plasteničku proizvodnju na vlastitom obradivom zemljištu ili njihovi članovi uže porodice, kao i na zemljištu ustupljenom na korištenje ili u zakup, kao i oni koji ne posjeduju više od 100 m² plasteničke proizvodnje i istu žele proširiti.

II  USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnosioc  zahtjeva  treba da ispunjava slijedeće uslove:

 1. DA je nezaposlena ili socijalno i materijalno ugrožena osoba

 2. Da je podnosilac zahtjeva ili član njegove uže porodice vlasnik obradivog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju i koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,

 3. Da ima mogućnost navodnjavanja plastenika,

 4. Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (547,80 KM),

 5. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.

III DODATNI KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

 1. Pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja (utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta),

 2. Već postojeći upis podnosioca u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u općini Čelić

 3. Socijalno-ekonomski status podnosioca zahtjeva (radno-pravni status podnosioca zahtjeva i članova njegovog domaćinsta i visina primanja po članu domaćinstva),

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati  kandidati koji imaju status mlade osobe.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika

 1. Obrazac za prijavu na Javni poziv,

 2. kopija lične karte,

 3. vlasništvo ili posjed nad parcelom (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista, kao i Ugovor o zakupu),

 4. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat o biroa za zapošljavanje, za maloljetne članove dokaz o pohađanju škole/fakulteta,

 5. ovjerena Izjava da će korisnik podsticaja dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 (tri) godine od potpisivanja Ugovora o sufinansiranju plastenika,

 6. ovjerena Izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (547,80 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,

 7. potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstva i Registar klijenata ili izjava da će se upisati prije dodjele plastenika,

 8. kućna lista,

 9. dokaz o primanjima na mjesečnom nivou.

V  PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Općinski načelnik imenuje Komisiju za dodjelu plastenika.

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika:

 1. pregled prispjelih prijava,

 2. evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva,

 3. obavljanje uviđaja na licu mjesta,

 4. sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje, te dostavljanje  iste Općinskom načelniku.

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Općinski načelnik na prijedlog Komisije za dodjelu plastenika.

Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine Čelić i službenoj web stranici Općine Čelić.

NAPOMENA:

Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.

Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti u Službi za privredu, promet i razvoj Općine Čelić koju sa potrebnom dokumentacijom aplikanti trebaju predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Čelić sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“, „Ne otvaraj“, uz ime, prezime i adresu podnosioca zahtjeva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, promet i razvoj Općine Čelić, III sprat, kancelarija broj 308. ili na broj telefona 035/668-664 svakim radnim danom od 07:30 -16:00 sati.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 23.07.2020.godine,

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Muminović

 

,

Post navigation