Roditelji iz Koraja : Ako“ bošnjački jezik“ ostane naša djeca odlaze u škole Federacije Bosne i Hercegovine

Već duže vrijeme problem naziva jezika u školama u entitetu Republika Srpska se politizuje i na sve moguće načine osporava. Naime, instrukcijama Ministarstva prosvjete i kulture RS u pedagošku dokumentaciju se upisuje odrednica ¨jezik bošnjačkog naroda¨  umjesto kako je Ustavom BiH regulisano. Na ovaj problem roditelji djece bošnjačke nacionalnosti su nekoliko puta reagovali, no to nije dalo rezultate. Ministarstvo prosvjete i kulture RS je ostalo pri svom stavu, uprkos jakoj argumentaciji i iskazanom nezadovoljstvu roditelja djece bošnjačke nacionalnosti.

U centralnoj osnovnoj školi ¨Dositej Obradović¨ Koraj, općina Lopare, gdje nastavu pohađaju većim djelom djeca bošnjačke nacionalnosti, u utorak 21.06.2016 godine,  održan je roditeljski sastanak na kom su prezentovani uspjesi učenika kao i podijeljene đačke isprave.  Roditelji djece su nakon roditeljskog sastanka,  održali miran protest u prostorijama škole i tom prilikom uputili ministru i drugim relevantnim institucijama protesno pismo i svoje zahtjeve. U zahtjevima je navedeno da roditelji neće prihvatiti  odrednicu „jezik bošnjačkog naroda“  i da se ministarstvo o ovom pitanju treba izjasniti do kraja mjeseca augusta. Ukoliko nadležno ministarstvo ne usvoji zahtjeve roditelja djece bošnjačke nacionalnosti, roditelji će svoju djecu upisati u škole na prostoru Federacije BiH.

U prilog zahtjevima roditelja ide i nedavna ocjena ustavnosti pokrenuta pred Ustavnim sudom BiH a koja se odnosi na prvu rečenicu člana 7.stav 1.Ustava Republike Srpske u dijelu koji glasi ¨jezik bošnjačkog naroda¨.  U tom predmetu se navodi da ta odredba nije u skladu sa Ustavom BiH i njegovim načelom konstitutivnosti bošnjačkog naroda. Smatra se da ova odredba krši i odredbe Europske konvencije, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima., Konvencije o pravima djeteta, Okvirne konvencije o regionalnim jezicima i jezicima manjina, Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, kao i odredbe Okvirne konvencije o pravima manjina.

Ustavni sud BiH je ovaj zahtjev odbio kao neosnovan i utvrdio da prva rečenica člana 7.stav 1. Ustava Republike Srpske u dijelu koji glasi ¨jezk bošnjačkog naroda¨nije u suprotnosti sa Ustavom BiH.

No, Ustavni sud BiH dalje navodi: prva rečenica člana 7.stav 1. Ustava Republike Srpske u dijelu ¨jezik bošnjačkog naroda¨ je neutralna odredba koja ne određuje naziv jezika, već sadrži ustavno pravo konstitutivnog bošnjačkog naroda da, kao i svi konstitutivni narodi i ostali koji se tako ne izjašnjavaju, jezik kojim govore nazovu imenom koji žele, što je u skladu sa Ustavom BiH i svako suprotno postupanje u praksi vodilo bi kršenju Ustava BiH, ali i Ustava Republike Srpske. Dalje, u ocjeni ustavnosti se navodi da Ustav BiH nigdje ne propisuje da se imena jezika kojim govore konstituvni narodi moraju vezati za ime konstitutivnog naroda. Ustav BiH daje pravo konstitutivnim narodima i ostalim da jezik kojim govore nazovu imenom kakvim žele. Ime jezika ne može biti uvjetovano ni lingvističkim pravilima zbog toga što je ustavno pravo na ime jzika odvojeno od sadržaja jezika, standrada jezika itd.

Da je sve pomenuto stvar politike, govori i akt ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske od 01.06.2016 godine u kojim ministar obavještava škole na prostoru entiteta Republika Srpska da  je Ustavni sud BiH dao tumačenje prve rečenice člana 7.stav1. Ustava Republike Srpske i utvrdio da je ova  rečenica u skladu sa Ustavom BiH.

No, ministar dalje, u svom aktu nije naveo konstatacije Ustavnog suda BiH, da o nazivu jezika odlučuju narodi koji ga upotrebljavaju i njime govore. Ministar je svojim aktom osporio pravo bošnjačkog naroda o nazivu jezika i time prekršio Ustav BiH i Ustav Republike Srpske.

U znak protesta, danas su roditelji djece bošnjačke nacionalnosti u osnovnoj školi ¨Dositej Odbradović¨ Koraj, vratili đačke isprave i neće ih prihvatiti sve dok se u rubriku predviđenu za naziv jezika ne napiše ¨bosanski jezik¨.

Post navigation