Služba za Civilnu zaštitu

Služba za civilnu zaštitu u okviru svoje nadležnosti vrši slijedeće poslove:

 • Organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine,
 • Izrađuje procjenu ugroženosti za područje općine,
 • Priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini,
 • Predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini,
 • Prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organizacije i osposobljavanja civilne zaštite,
 • Organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana  u provođenju lične i  uzajamne  zaštite,
 • Organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi  i  izrađuje elaborat za izvođenje vježbi  civilne zaštite u općini,
 • Vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne  zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi  i  prati realizaciju  njihove  obuke,
 • Priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine,
 • Putem Službe osmatranja i uzbunjivanja ( OiU ) vrši osmatranje, otkrivanje  i praćenje opasnosti od prirodnih i drugih nesreća, te pravovremeno izvještava nadležne organe  i  uzbunjuje stanovništvo o predstojećoj  ili  nastaloj opasnosti,
 • Izrađuje prijedloge odluka i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
 • Izrađuje potrebne izvještaje, informacije i programe iz djelokruga Službe,
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.
 • Djelokrug rada Općinskog štaba civilne zaštite reguliše se posebnom odlukom.

Telefoni službe:

 • Pomoćnik načelnika: 035-668-657
 • Poslovi Civilne zaštite: 035-668-673 i 035-660-894