Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja u okviru svoje nadležnosti vrši slijedeće poslove:

 • Prati propise iz oblasti za koju je obrazovana i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni,
 • Sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti opće uprave, brige o djeci, mladima, obrazovanja, odgoja, rada, kulture i fizičke kulture, rada mjesnih zajednica, sporta, boračko invalidske zaštite, zdravstva,
 • Vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge rješenja i drugih akata iz djelokruga Općine za koje nije nadležna ni jedna druga općinska služba za upravu,
 • Organizuje i koordinira rad mjesnih ureda i prijemne kancelarije, odnosno info-pulta,
 • Vrši poslove građanskih stanja, ovjere prepisa i potpisa, kao i poslove biračkih spiskova,
 • Vrši poslove kancelarijskog poslovanja, primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte odnosno akata, zavođenje akata, dostavljanje predmeta odnosno akata u rad, razvođenje predmeta i akata, otpremanje pošte i stavljanje predmeta i akata u arhivu (arhiviranje) i njihovo čuvanje,
 • Vrši poslove dostave pošte (kurirski poslovi),
 • Predlaže i sprovodi utvrđenu politiku i stvara uslove za razvoj djelatnosti iz oblasti brige o djeci, osnovnog obrazovanja i odgoja djece, kulture, fizičke kulture i sporta,
 • Prati realizaciju godišnjih programa rada osnovnih škola, sportskih i kulturnih organizacija i udruženja građana,
 • Predlaže planove budžetskog sufinansiranja obrazovanja učenika i studenata, dječijih ustanova i udruženja građana,
 • Obezbjeđuje protok informacija između nevladinih organizacija, asocijacija mladih i Općine,
 • Priprema izvještaje, analize, informacije o radu i uslovima rada osnovnih škola, o uspjehu učenika u učenju i vladanju, o kulturi, fizičkoj kulturi i sportu,
 • Vodi evidenciju kulturnih institucija, udruženja građana i sportskih organizacija i druge evidencije propisane zakonom i drugim propisima,
 • Učestvuje u organizovanju sportskih manifestacija masovnog karaktera i manifestacija kulturnih događaja od značaja za razvoj sporta i kulture na nivou općine,
 • Sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti boračko-invalidske zaštite,
 • Vodi statistiku, knjigovodstvo i odgovarajuće evidencije iz oblasti boračko-invalidske zaštite,
 • Obavlja poslove u saradnji sa vojnim i civilnim strukturama na obezbjeđenju i raspodjeli pomoći nosiocima prava iz osnova boračko invalidske zaštite,
 • Vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge rješenja o pravima na lične i porodične invalidnine, ortopedski dodatak, dodatak na tuđu njegu i pomoć, invalidski dodatak, lično i porodično izuzetno materijalno obezbjeđenje, zdravstvenu zaštitu, carinske olakšice i dr,
 • Izdaje razna uvjerenja, potvrde, te pruža stručnu i pravnu pomoć u ostvarivanju boračke zaštite,
 • Izrađuje informacije, izvještaje i ostale materijale koji se odnose na evidenciju i ostvarivanje prava porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca,
 • Vrši obračun i isplatu novčanih primanja korisnicima i o istima vodi sve propisane knjigovodstvene evidencije,
 • Organizuje aktivnosti oko rehabilitacije i liječenja ratnih vojnih invalida u zemlji i inostranstvu,
 • Vrši saradnju sa nadležnim organima oko postavljanja nadgrobnih obilježja i spomen ploča šehidima i poginulim borcima,
 • Vodi sve evidencije svih korisnika koji su na socijalno statusnom staranju ove službe,
 • Vodi brigu o udruženjima građana boračke populacije,
 • Vrši poslove koji se odnose na zaštitu i ostvarivanje prava boraca NOR-a i vojnih invalida,
 • Iznalazi mogućnost i predlaže mjere za lica socijalne kategorije i saradnje sa centrom za socijalni rad,
 • Stara se o socijalnom stanju i zdravstvenim potrebama stanovnika i stvaranju uslova za zadovoljavanje potrebe iz ove oblasti na području općine u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • Koordiniranje svih aktivnosti na području mjesnih zajednica posredstvom organa mjesnih zajednica kao i pružanje stručne i administrativne pomoći organima mjesnih zajednica,
 • Izrađuje potrebne izvještaje, informacije i programe iz djelokruga Službe,
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Telefoni službe:

 • Pomoćnik načelnika: 035-668-656
 • Društvene djelatnosti: 035-668-656
 • BIZ: 035-668-668
 • MU Čelić: 035-668-680
 • MU Vražići: 035-668-681
 • MU Šibošnica: 035-668-682
 • MU Humci: 035-668-683
 • Opća uprava -Pisarnica: 035-668-667
 • Opća uprava- Protokol: 035-668-677
 • Opća uprava.Ovjera: 035-668-678