Služba za privredu, promet i razvoj

Služba za privredu, promet i razvoj u okviru svoje nadležnosti vrši slijedeće poslove:

 • Prati zakone i druge propise iz oblasti privrede, turizma i ugostiteljstva i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni i sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti za koju je obrazovana,
 • vodi upravni postupak i izrađuje nacrte propisa i drugih općih i pojedinačnih akata iz oblasti za koju je obrazovana i vodi propisane službene evidencije, te izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,
 • Prati stanje, rješava u upravnim stvarima i vodi registar u oblasti samostalnog obavljanja privrednih djelatnosti,
 • Prati stanje o privrednim i poljoprivrednim resursima općine i predlaže mjere za poboljšanje stanja u tim oblastima,
 • Vrši poslove registracije poljoprivrednih gazdinstava, realizacije programa podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji i zaštiti šuma, bilja i životinja,
 • Izrađuje prijedloge planova iz oblasti poljoprivrede i prati realizaciju istih,
 • Vrši poslove prometa, privatizacije, razvoja, obnove i vodi brigu o razvoju turističkih resursa Općine,
 • Vodi poslove iz oblasti vodoprivrede koji su u nadležnosti Općine u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • Identifikuje, formuliše i utvrđuje prioritetne projekte u Općini na osnovu jedinstvenih metodologija i utvrđuje općinske programe javnih investicija,
 • Prati i izvještava o implementaciji projekata i investicija na nivou općine u skladu sa važećim propisima i koordinira tehnički nadzor,
 • Vrši i druge poslove od značaja za upravljanje i koordinaciju sredstava za obnovu i razvoj u Općini,
 • prati realizaciju investicionih projekata na području općine i preduzima odgovarajuće mjere za konačnu realizaciju tih projekata,
 • Priprema analitičke i planske dokumente o društvenom i ekonomskom razvoju općine,
 • Učestvuje u provođenju statističkih istraživanja i izvještavanja,
 • Izrađuje prijedloge odluka i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
 • Izrađuje potrebne izvještaje, informacije i programe iz djelokruga Službe
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Telefoni službe:

 • Pomoćnik načelnika: 035-668-654
 • Odjel za razvoj:  035-668-661
 • Odjel za poljoprivredu:  035-668-664
 • Centar za pružanje usluga građanima: 035-668-676