Služba za stručne poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

U okviru svoje nadležnosti služba vrši slijedeće poslove:

 • Prati propise iz oblasti poslova koje obavlja i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni,
 • Vrši stručnu obradu sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu općih akata,
 • Priprema stručna pravna mišljenja i objašnjenja za primjenu općinskih propisa,
 • Priprema nacrte i prati provođenje odluka, drugih propisa, općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • Daje pravna mišljenja u pripremi nacrta i prijedloga propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
 • Osigurava uslove za rad, priprema i organizuje sjednice Općinskog vijeća, Općinskog načelnika,  njihovih komisija i radnih tijela,
 • Vodi zapisnike na sjednicama Općinskog vijeća i na sjednicama radnih tijela Vijeća,
 • Vrši stručne analize, priprema izvještaje i informacije, te programe za potrebe Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i Općinskog načelnika,
 • Pruža stručnu i drugu pomoć klubovima vijećnika i vijećnicima u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti,
 • Vodi evidenciju i čuva dokumentaciju o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 • Izrađuje sve akte nakon što ih usvoji Općinsko vijeće i dostavlja ih nadležnim organima općine i drugim organima,
 • Priprema prečišćene tekstove općih propisa,
 • Vrši administrativno tehničke i operativno tehničke poslove za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika, njihovih komisija i radnih tijela,
 • Obavlja protokolarne poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • Prati provođenje Statuta općine Čelić i Poslovnika Općinskog vijeća Čelić,
 • Uređuje i izdaje “Službeni glasnik općine Čelić”,
 • Unošenje, koordinacija i logička provjera podataka, administracija WEB stranice, mreže (LAN) i baze podataka, instaliranje, testiranje i održavanje računarske opreme,
 • Informisanja (razrađuje koncept i obezbjeđuje izlaženje Biltena i njegovu distribuciju, izrađuje i druge brošure i materijale i vrši njihovu distribuciju, prati rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i službi, te priprema informacije, izvještaje, saopćenja obavještenja i druge vrste materijala),
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

Telefoni službe:

 • Pomoćnik službe  i predsjedavajući Općinskog vijeća 035-668-652
 • Administrativno-tehnički poslovi i informisanje 035-668-658035-660-823