Služba za urbanizam, stambeno komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove

Služba za urbanizam, stambeno komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove u okviru svoje nadležnosti vrši slijedeće poslove:

 • Izvršava i obezbjeđuje sprovođenje zakona i drugih propisa nadležnih organa i institucija BiH, Federacije BiH, Kantona i Općine iz oblasti urbanizama, stambeno komunalnih, imovinsko-pravnih i geodetskih poslova  u okviru svoje nadležnosti,
 • provodi utvrđenu politiku iz svoje oblasti, ukazuje na stanja i pojave od značaja za provođenje te politike i predlaže odgovarajuće mjere,
 • rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,
 • vrši prikupljanje i obradu podataka iz svoje nadležnosti,
 • provodi zakonom propisan postupak za donošenje planova prostornog uređenja,  razvojnih i provedbenih planova, odnosno njihove izmjene, dopune i revizije,
 • planira i realizuje programe prostornog uređenja,
 • prati stanje u komunalnoj, stambenoj i oblasti zaštite čovjekove okoline,
 • vrši nadzor nad provođenjem planova i programa obavljanja komunalne djelatnosti i zajedničke komunalne potrošnje,
 • rješava predmete u vezi imovinsko-pravnih odnosa iz svoje nadležnosti,
 • rješava predmete u vezi održavanja premjera katastra zemljišta i zgrada,
 • radi na izradi, obnovi i održavanju premjera i katastra zemljišta, podzemnih instalacija i  zgrada, katastra komunalnih uređaja, utvrđuje promjene nastale na zemljištu, objektima i komunalnih uređajima,
 • provodi promjene u katastarskom operatu,
 • izdaje izvode i prepise iz katastra zemljišta, katastra nekretnina,
 • utvrđuje status raseljenih lica i izbjeglica, registruje ih, vodi osnovnu evidenciju i brine o ostvarivanju prava u skladu sa propisima iz njihovog statusa,
 • priprema izradu prijedloga rješenja i odluka za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika iz svoje nadležnosti.
 • daje prijedlog za preduzimanje odgovarajućih mjera iz svoje oblasti i učestvuje u izradi informacija za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika,
 • vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti građenja i komunalne inspekcije,
 • vrši i druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Telefoni službe:

 • Pomoćnik načelnika:  035-668-655
 • Imovinsko- pravni poslovi: 035-660-183
 • Urbanizam stambeno-komunalni poslovi: 035-668-669
 • Građevinsko-komunalni inspektor: 035-668-671
 • Geometri: 035-668-670
 • Centar za pružanje usluga građanima: 035-668-675