Služba za zajedničke, računovodstvene i poslove trezora

U okviru svoje nadležnosti služba vrši slijedeće poslove:

 • Sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti budžeta i finansija i predlaže mjere za izvršenje budžeta i drugih akata vezanih za budžet i računovodstvo u skladu sa zakonom,
 • Izrađuje nacrt i prijedlog budžeta, izmjene i dopune budžeta i prijedlog odluke o privremenom finansiranju Općine i organizuje javnu raspravu o istim,
 • Izrađuje prijedlog završnog računa, izvještaje o izvršenju budžeta i druge potrebne analitičko-informativne materijale za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika, te više organe vlasti u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • Vrši sve poslove vezane za izvršenje budžeta Općine, a posebno se stara o naplati prihoda i o namjenskom trošenju sredstava budžeta,
 • Vodi knjigovodstvene evidencije osnovnih sredstava i druge imovine Općine, vrši obračun amortizacije, organizuje godišnji popis imovine u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • Vodi knjigovodstvene evidencije prihoda i rashoda i druge knjigovodstvene evidencije, trezorsko poslovanje, te druge poslove računovodstva, (obračun i isplate plaća i naknada zaposlenicima, plaćanje poreza i doprinosa i drugih obaveza Općine, blagajničke poslove i sve druge poslove koji se odnose na finsnsijsko-materijalno poslovanje Općine,
 • Izvršava poslove iz oblasti rada, radnih odnosa i ljudskih resursa,
 • Izdavanje radnih knjižica,
 • Izvršava poslove ekonomata,
 • Vrši poslove tekućeg i investicionog održavanja objekata, uređaja, opreme i tehničkih sredstava rada za potrebe Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i službi za upravu,
 • Vrši fizičko obezbjeđenje objekata,
 • Vrši poslove nadzora nad korišenjem i održavanja čistoće prostorija Općine,
 • Vrši poslove zagrijavanja prostorija Općine,
 • Izrađuje prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
 • Izrađuje potrebne izvještaje, informacije i programe iz djelokruga Službe,
 • Vrši zajedničke i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Telefoni službe:

 • Pomoćnik načelnika:     035-668-653
 • Zajednički poslovi:    035-668-659
 • Centar za pružanje usluga građanima- blagajna:    035-668-679