Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa prostora općine Čelić u akademskoj 2017/18 godini

Na osnovu člana 39. Statuta općine Čelić (“Službeni glasnik općine Čelić”, broj: 3/17), Budžeta općine Čelić za 2018. godinu broj: 01-14-2162 od 29.12.2017. godine (“Službeni glasnik općine Čelić”, broj:9/17), člana 20. Odluke o izvršenju budžeta br: 01-14-2162/17 od 29.12.2017. godine…