Zaključak sa petog sastanka Kriznog štaba općine Čelić

Krizni štab općine Čelić formiran u skladu sa preporukama Kantonalnog štaba i zaključcima Općinskog štaba civilne zaštite Čelić a u skladu sa aktivnostima na prevenciji pojave i ranog otkrivanja eventualnih slučajevaoboljenja izazvanog novootkrivenim virusom COVID-19 na petom održanom sastanku 17.03.2020.god u 10,00 sati donosi:

Z A K LJ U Č K E

  1. Krizni štab je upoznat sa Odlukama Kriznog štaba Tuzlanskog kantona i preduzimat će sve mjere iz svoje nadležnosti u cilju preventivnog djelovanja na pojavu corona virusa (COVID-19).

  2. Na prostoru Općine Čelić nema lica poztivnih na corona virus (COVID-19), s tim što je povećan broj ljudi u samoizolaciji kojih je trenutno 24. (povratnici iz inostransta kojma je Rješenjem naložena izolacija)

  3. Pripadnici PS Čelić, po zaključku  Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK-a i redovno će vršiti nadzor osoba kojima je izdato Rješenje za samozolaciju, da li se isti pridržavaju uputstava dobijenih od Zavoda za javno zdravstvo, te Kriznom štabu dostaviti spisak lica koja se nisu pridržavala navedenih uputa.

  4. Molimo sve građane da se striktno pridržavaju upustava federalnog kantonalnog i općinskog Kriznog štaba izdatih putem medijskih javnih servisa i nadležnih web stranica, kao i za potpuno razumijevanje i saradnju sa službenim licima zaduženim za praćenje mjera zaštite građana.

                                                                                 Predsjednik općinskog Kriznog štaba

Dr.Zekerija Avdić,specijalista interne medicine

Post navigation