Zaključci OŠCZ sa sastanka održanog 09.07.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH „ broj:39/03, 22/06 i 43/10). Te člana 17. Poslovnika o radu Općinskog štaba civilne zaštite broj:02-44-1312/05 od 17.07.2005.godine i Odluke Općinskog načelnika o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području općine Čelić, broj: 02-40-609/20 od 18.03.2020.godine, Općinski štab civilne zaštite Čelić na sjednici održanoj 08.07.2020.god u 09,00 sati donosi:

Z A K LJ U Č K E

  1. Na prostoru općine Čelić, prema informacijama JZU Dom zdravlja Čelić, jutros do 09,00 sati,  registrovana su 3 (tri)    pozitivna lica  na koranavirus (COVID19). Radi se o jednom licu koje završava  period zdravstvenog nadzora i dva lica koja su od 01.07.2020.god pod zdravstvenim nadzorom.Pozitivna lica  na COVID-19 sa prostora općine Čelić se nalaze u stabilnom zdravstvenom stanju i svi su u kućnoj samoizolaciji.

  2. Prema izvještaju Policijske stanice u Čeliću protekla 24 sata nije bilo ometanja javnog reda i mira.Izvršena je kontrola 3 lica koji se nalaze u samoizolaciji i konstatovano je da isti u potpunosti poštuju odredbe Rješenja o samoizolaciji.

  3. Shodno novonastaloj situaciji na prostoru općine Čelić a uskladu sa Preporukama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, preporučuje se  organizatorima okupljanja reduciranje broja osoba od maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru, u skladu sa Nareddbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj:01-33-3510/20 od 12.06.2020.god., na skupovima koji se označavaju javnim skupovima kao i drugih vjerskih i privatnih okupljanja s ciljem zaštite ličnog zdravlja i javnog zdravlja stanovništva.

  4. I dalje je snazi Naredba Javnim institucijama na području općine Čelić da je obavezna upotreba zaštitne opreme ( maske, zaštitne rukavice, dezinfekcija ruku), za sva lica koja ulaze u javne institucije. Obavezna je fizička distanca u zatvorenom prostoru od najmanje dva metra između lica, uz obavezno korištenje zaštitnih sredstava

  5. Naređuje se trgovačkim, ugostiteljskim i obrtničkim radnjama da se prilikom ulaska u njihove objekte obavezno pridržavaju mjera zaštite uz naglašenu upotrebu dezinfekcionih sredstava na ulazu i pridržavanja mjera zaštite unutar objekta u skladu sa ranije donešenim naredbama/preporukama.

  6. Obavezuju se vjerske zajednice da svoje aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, i da se vjerski obredi obavljaju na način da se na ulazu/izlazu obezbijedi korištenje sredstava za dezinfekciju ruku, obavezna upotreba zaštitne maske uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra.

  7. Naredbe se donose na osnovu procjene epidemiološke situacije na području općine Čelić od strane OŠCZ koji je obavezan da sprovodi mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja koronavirusa ( COVID-19) na području općine Čelić.

  8. Sva lica koja ne budu poštovala Naredbu bit će sankcionisana u skladu sa članom 66. i 68. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Navedena Preporuke stupaju na snagu danom donešenja

Komadant OŠCZ

Sead Muminović

,

Post navigation