Zaključci OŠCZ sa sjednice održane 01.07.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH „ broj:39/03, 22/06 i 43/10). Te člana 17. Poslovnika o radu Općinskog štaba civilne zaštite broj:02-44-1312/05 od 17.07.2005.godine i Odluke Općinskog načelnika o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području općine Čelić, broj: 02-40-609/20 od 18.03.2020.godine, Općinski štab civilne zaštite Čelić na sjednici održanoj 01.07.2020.god u 09,00 sati donosi:

Z A K LJ U Č K E

 1. Na prostoru općine Čelić, prema informacijama JZU Dom zdravlja Čelić, jutros do 09,00 sati, registrovana su 5 lica pozitivna na koranavirus (COVID19) dok se 8 lica nalazi u samoizolaciji iz razloga potencijalnih zaraženih lica.Pozitivna lica na COVID-19 sa prostora općine Čelić se nalaze u stabilnom zdravstvenom stanju.

 2. Prema dostupnim informacijama  jedno od zaraženih lica  neodgovorno se ponaša i krši Rješenje sanitarnog inspektora o samoizolaciji , te će se protiv istog pokrenuti kaznene prijave,  jer ne ispunjava Naredbe u uslovima pandemije COVID-19 a što je u skladu sa kaznenim zakonom Federacije BiH.

 3. Prema izvještaju Policijske stanice u Čeliću protekla 24 sata nije bilo ometanja javnog reda i mira.

 4. Shodno novonastaloj situaciji povećanja broja zaraženih na prostoru općine Čelić a uskladu sa Preporukama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, preporučuje se organizatorima okupljanja reduciranje broja osoba od maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru, u skladu sa Nareddbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj:01-33-3510/20 od 12.06.2020.god., na skupovima koji se označavaju javnim skupovima kao i drugih vjerskih i privatnih okupljanja s ciljem zaštite ličnog zdravlja i javnog zdravlja stanovništva.

 5. Upozorava se stanovništvo da ukoliko dođe do usložnjavanjem situacije na prostoru općine Čelić u naredna tri dana, bit će aktivirane Naredbe, sciljem zaštite stanovništa od teških posljedica koje može izavati širenja COVIDA-19 na prosturu naše lokalne zajednice.

 6. I dalje je snazi Naredba Javnim institucijama na području općine Čelić da je obavezna upotreba zaštitne opreme ( maske, zaštitne rukavice, dezinfekcija ruku), za sva lica koja ulaze u javne institucije. Obavezna je fizička distanca u zatvorenom prostoru od najmanje dva metra između lica, uz obavezno korištenje zaštitnih sredstava

 7. Naređuje se trgovačkim, ugostiteljskim i obrtničkim radnjama da se prilikom ulaska u njihove objekte obavezno pridržavaju mjera zaštite uz naglašenu upotrebu dezinfekcionih sredstava na ulazu i pridržavanja mjera zaštite unutar objekta u skladu sa ranije donešenim naredbama/preporukama.

 8. Obavezuju se vjerske zajednice da svoje aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, i da se vjerski obredi obavljaju na način da se na ulazu/izlazu obezbijedi korištenje sredstava za dezinfekciju ruku, obavezna upotreba zaštitne maske uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra.

 9. Naredbe se donose na osnovu procjene epidemiološke situacije na području općine Čelić od strane OŠCZ koji je obavezan da sprovodi mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja koronavirusa ( COVID-19) na području općine Čelić.

 10. Sva lica koja ne budu poštovala Naredbu bit će sankcionisana u skladu sa članom 66. i 68. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

 11. Navedena Preporuke stupaju na snagu danom donešenja.

Post navigation