Zaključci sa HITNE sjednice OŠCZ Čelić održane 28.03.2020. godine

Na osnovučlana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH „ broj:39/03, 22/06 i 43/10) te člana 17. Poslovnika o radu Općinskog štaba civilne zaštite broj:02-44-1312/05 od 17.07.2005.godine i Odluke Općinskog načelnika o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području općine Čelić, broj: 02-40-609/20 od 18.03.2020.godine, Općinski štab civilne zaštite Čelić na HITNOJ SJEDNICI održanoj 28.03.2020.god u 10,00 sati donosi:

Z A K LJ U Č K E

  1. Na prostoru općine Čelić nema oboljelih virusom COVID-19, a prema informacijama JZU Dom zdravja Čelić jutros do 09,00 sati, 100 lica se nalaze u samoizolaciji. Radi se o licima povratnicima iz zemalja u kojima je također prisutna situacija sa navedenom zarazom i koji su se zatekli na privremenom radu. HES-a JZU Dom zdravlja Čelić svakodnevno, sa svim licima koja se nalaze u samoizolaciji, ostvaruje telefonski kontakt i prema dosadašnjim informacijama niko od lica ne pokazuje bilo kakve simptome koje bi ukazivali na prisutnost zaraze. Ukoliko građni uoče zdravstvene promjene povišene temperature i sl obavezno neka se jave na broj 124 hitne službe JZU Dom zdravlja u Čeliću iz razloga kontaktiranja dežurnih ljekara i postuipanja prema njihovim upustvima.

  2. Prema izvještaju Policijske stanice u Čeliću službenici MUP-a su u proteklom periodu izvršili kontrolu 70 lica koja se nalaze u samoizolaciji i svi su poštovali pravila izolacije a također su izvršili kontrolu 16 objekata na prostoru općine Čelić. U skladu sa naredbama FŠCZ o uvođenju policijskog sata, zakonitim  i profesionalnim pristupom osiguravaju dosljednu primjenu mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti i kontrolu poštivanja policijskog sata..

  3. U sklada su naredbama Kantonalnog štaba civilne zaštite a povodom pojave zaraženih osoba na prostoru TK-a, OŠCZ Čelić izdaje Naredbu građanima naše općine, da prilikom izlaska na javne površine obavezno koriste zaštitna sredstva (prikladne zaštitne maske za lice i zaštitne rukavice). U potpunosti se moraju pridržavat Naredbi FŠCZ i KŠCZ, da se prilikom kretanja ne može kretati u grupama i da je neophodno držati rastojanje između osoba minimamlno 1,5 m.

  4. JU Centar za socijalni rad Čelić i Crveni križ općine Čelić zajedničkim aktivnostima institucionalno i u skladu sa važećim Naredbama, formirali su Interventne timove koje čine uposlenici Centra i volonteri koji će  biti na raspolaganju starim i iznemoglim licima starosti preko 65 godina, a koji u svom domaćinstvu nemaju bliže srodnike da brinu o njima. Timovi za obavezu imaju pomoć starim i iznemoglim licima u kordinaciju aktivnosti  korištenje i nabavke zdravstvene terapije, kupovine i dostavljanje namirnica potrebnih za život, plaćanje komunalnih obaveza i sve drugo što je nužno potrebno za egzistenciju u ovakvim specifičnim okolnostima. Kontakti osoba u Interventnim tomovima su : 061/665-009, 062/788-722 i 060/35-00-397 .Napomominjemo da  isključivo ove dvije institucije su nadležne za kontrolirane usluge volontera i da se isti mogu prijaviti u JU Centar za socijalni rad na telefone 035/668-120 i 035/668-121.

  5. Apeluje se svim građanima koji dolaze iz ugroženih područja da se obavezno nakon dolaska u BiH jave u JZU Dom zdravlja Čelić na tel: 035/366-305, 122 ili Policijskoj satnici na tel:035/660-471ili u neku od ambulanata porodične medicine. Apeluje se svim građanima da, ukoliko imaju saznanja o dolasku građana iz ugroženih područja, iste prijave nadležnim ustanovama.

  6. Preporučuje se građanima općine Čelić da se striktno pridržavaju upustava FŠCZ, KŠCZ i OŠCZ izdatih putem medijskih javnih servisa i nadležnih web stranica.

                                                             Komadant OŠCZ

Sead Muminović

 

 

,

Post navigation