Zaključci sa sjednice OŠCZ općine Čelić održane 23.03.2020.godine

Općinski štab civilne zaštite općine Čelić formiran u skladu Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-2/2020 od 17.03.2020.god i  članom 39.  Statuta Općine Čelić («Službeni glasnik Općine Čelić», broj: 3/17),a u skladu sa aktivnostima na prevenciji pojave i ranog otkrivanja eventualnih slučajeva oboljenja izazvanog novootkrivenim virusom COVID-19 na drugom održanom sastanku 23.03.2020.god u 10,00 sati donosi:

Z A K LJ U Č K E

  1. Na prostoru općine Čelić nema oboljelih virusom COVID-19, a 66 lica se nalaze u samoizolaciji. Važno je istaći da sva lica koja se nalaze u samoizolaciji prilikom kontrole službenika HES-a JZU Dom zdravlja Čelić, ne pokazuju simptome ugroženosti zdravlje .

  2. S ciljem što efikasnije kontrole lica OŠCZ Čelić donio je Odluku o javnom objavljivanju spiska lica koja se nalaze u samoizolaciji na općinskoj web stranici.

  3. Službenici Policijske stanice u Čeliću u skladu sa naredbama FŠCZ o uvođenju policijskog sata, zakonitim  i profesionalnim pristupom osiguravaju dosljednu primjenu mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti.

  4. Općinski štab civilne zaštite i PS Čelić u skladu sa Naredbom o zabrani kretanja izdavat će potvrde o licima koja su obuvaćena članom 2. Naredbe broj 12-40-6-148-36/20 od 21.03.2020.god.

  5. Nastaviti sa aktivnostima dezinfekcije javnih površina (ulica) na prostoru cijele općine Čelić i redovno pratiti higjensko epidemiološko stanje vode za piće.

  6. Zadužuju se JU Centar za socijalni rad Čelić i Crveni križ općine Čelić da zajedničkim aktivnostima institucionalno i u skladu sa važećim Naredbama predvode aktivnosti na angažovanju volontera u svrhu pomoći starijim licima preko 65 godina. Napomominjemo da su isključivo ove dvije institucije nadležne za kontrolirane usluge volontera i da se isti mogu prijaviti u JU Centar za socijalni rad na telefon 035/668-120 i 035/668-121.

  7. Apeluje se svim građanima koji dolaze iz ugroženih područja da se obavezno nakon dolaska u BiH jave u JZU Dom zdravlja Čelić na tel: 035/366-305, 122 ili Policijskoj satnici na tel:035/660-471ili u neku od ambulanata porodične medicine. Apeluje se svim građanima da, ukoliko imaju saznanja o dolasku građana iz ugroženih područja, iste prijave nadležnim ustanovama.

  8. Zadužuje se općinska služba za društvene djelatnosti da kordiniranim aktivnostima sa predstavnicima  Vijeća mjesnih zajednica sa prostora općine Čelić prate sprovođenje svih Naredbi, Odluka i Zaključaka od strane FŠCZ, KŠCZ i OŠCZ s ciljem što efikasnije zaštite ljudi od širenja zarazne bolesti.

  9. Preporučuje se građanima općine Čelić da se striktno pridržavaju upustava FŠCZ, KŠCZ i OŠCZ izdatih putem medijskih javnih servisa i nadležnih web stranica.

,

Post navigation