Naredba Federalnog štaba civilne zaštite: Zabrana kretanja

Na osnuvu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije  BIH “, br. 39/03, 22/06, 43/10), te člana 18. Pravilnika o radu Federalnog štaba civilne zaštite br. 1-49/1-483-3/11 od 26.10.2011. godine i 12-02/10-542-4/17 od 04.10.2017. godine  i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH , broj 408/2020 od 16.03.2020. godine, Federalni štab civilne zaštite, donosi

 

N A R E D B U

  1. Naređuje se zabrana kretanja građana na području Federacije BiH od 18:00 do 05:00 sati.

  2. Iz tačke 1. ove naredbe izuzimaju se svi zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH, kao i zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama.

  3. Realizacija ove naredbe izvršit će se shodno kantonalnim propisima o javnom redu i miru.

  4. Za provođenje ove naredbe odgovorni su Federalni ministar i kanotnalni ministri unutrašnjih poslova.

  5. Zadužuju se ministri iz tačke 4. ove naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju štab civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe.

  6. Ova naredba stupaa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 22.03.2020. godine od 18:00 sati.

Post navigation